Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 307 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6732) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 307 POZ 9

18.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/9

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6732)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/866/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wysłane do Wspólnoty przed datą wejścia w życie niniej­ szej decyzji, lecz które dotrą do wspólnotowych punktów kontroli granicznej po tej dacie.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (i), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Zawieszenia tego przywozu należy dokonać na poziomie Wspólnoty, aby zapewnić skuteczną i jednolitą ochronę zdrowia konsumentów we wszystkich państwach człon­ kowskich.

(7)

W rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 ustanowiono ogólne zasady dotyczące żywności i pasz, a w szczegól­ ności bezpieczeństwa żywności i pasz, na poziomie wspólnotowym i krajowym. W rozporządzeniu tym przewidziano przyjęcie środków nadzwyczajnych, jeżeli jest ewidentne, że żywność lub pasze, które pochodzą ze Wspólnoty lub są przywożone z państwa trzeciego, prawdopodobnie stanowią poważne ryzyko dla zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska, lub jeżeli ryzyka tego nie można w zadowalającym stopniu ogra­ niczyć środkami wprowadzanymi przez państwo(-a) członkowskie, którego(-ych) sprawa dotyczy. We Wspólnocie potwierdzono wystąpienie ogniska zapa­ lenia wątroby typu A u ludzi. Stwierdzono, że źródłem choroby było spożycie niektórych małży przywożonych z Peru, zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV). Zakażone małże należą do rodzaju urąbków (Donax spp.), a źródłem zakażenia jest najprawdopodobniej zakażenie wirusem wody na obszarach produkcji. W związku z tym inne małże również mogą być zaka­ żone. Ponieważ spożywanie tych małży stanowi poważne ryzyko dla zdrowia ludzi, należy zawiesić przywóz małży z Peru do Wspólnoty.

Produkcja przegrzebków (Pectinidae) w Peru jest prowa­ dzona w wydzielonych obszarach produkcji o niskiej gęstości populacji; obszary te są oddalone od potencjal­ nych źródeł zakażenia. Ponadto przegrzebki są przetwa­ rzane w celu usunięcia narządów wewnętrznych, co ogranicza ryzyko zakażenia wirusem jadalnych części produktu. W związku z tym należy zezwolić na przywóz z Peru przegrzebków (Pectinidae) przetworzonych w podany wyżej sposób.

(8)

(2)

Ponadto wirus traci żywotność pod wpływem obróbki cieplnej. W związku z tym należy zezwolić na przywóz z Peru małży, które zostały poddane obróbce cieplnej zgodnie z wymogami określonymi w sekcji VII, rozdział II pkt A.5 lit. b) załącznika III do rozporządze­ nia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2).

(9)

(3)

(4)

Władze Peru zobowiązały się do natychmiastowego wprowadzenia środków naprawczych oraz, w razie konieczności, do zezwolenia na inspekcję Komisji w najbliższych miesiącach. W związku z tym środki określone w niniejszej decyzji powinny być stosowane przez ograniczony czas, do dnia 31 marca 2009 r., bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie zmiany, uchylenia lub przedłużenia stosowania tych środków w świetle wszelkich nowych informacji związa­ nych z ewolucją sytuacji w Peru oraz z wynikiem inspekcji prowadzonych przez jej służby.

(10) (5)

Ze względu na poważny charakter zakażenia zawieszenie powinno mieć zastosowanie do małży, które zostały

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

L 307/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a) przegrzebki (Pectinidae) z akwakultury;

patroszone,

pochodzące

Artykuł 1 Decyzja ma zastosowanie do małży, zdefiniowanych w pkt 2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, przywożo­ nych z Peru i przeznaczonych do spożycia przez ludzi („małże”).

b) małże, które poddano obróbce cieplnej zgodnie z sekcją VII rozdział II pkt A.5 lit. b) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Artykuł 4 Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji zostaje obciążony odbiorca lub jego przedsta­ wiciel. Artykuł 5 Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 marca 2009 r.

Artykuł 2 Państwa członkowskie nie zezwalają na przywóz do Wspólnoty małży z Peru.

Zakaz ten ma zastosowanie do wszystkich przesyłek zawierają­ cych małże, które docierają do punktów kontroli granicznej we Wspólnocie, niezależnie od tego, czy zostały przygotowane, były przechowywane lub uzyskały certyfikat w kraju pocho­ dzenia przed datą wejścia w życie niniejszej decyzji, czy też po niej.

Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 2008 r.

Artykuł 3 W drodze odstępstwa od art. 2 państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Wspólnoty następujących produktów:

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 307 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 22 z 200818.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniającego dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2202/96 (  Dz.U. L 273 z 17.10.2007)

 • Dz. U. L307 - 21 z 200818.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 807/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniającego załączniki I–III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 118 z 27.4.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3 tom 32, s. 135)

 • Dz. U. L307 - 16 z 200818.11.2008

  Umowa między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L307 - 15 z 200818.11.2008

  Decyzja Rady 2008/868/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L307 - 11 z 200818.11.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5737)

 • Dz. U. L307 - 7 z 200818.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia chloranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6587) (1)

 • Dz. U. L307 - 4 z 200818.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. dotycząca projektu dekretu Republiki Czeskiej ustanawiającego wymogi dotyczące suplementów diety i wzbogacania środków spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3963) (1)

 • Dz. U. L307 - 3 z 200818.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L307 - 1 z 200818.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L307 - 0 z 200818.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.