Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Chorwacji (1)

Data ogłoszenia:2008-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 15

19.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1144/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Chorwacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do prze­ mieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 lit. a) i art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

w tym Chorwację, w odniesieniu do których ryzyko poja­ wienia się wścieklizny we Wspólnocie na skutek wpro­ wadzenia do Wspólnoty zwierząt domowych z tych krajów trzecich i terytoriów nie jest wyższe niż ryzyko związane z przemieszczaniem pomiędzy państwami członkowskimi. Chorwacja złożyła ostatnio wniosek o uwzględnienie jej w sekcji 2 części B załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 w celu uproszczenia przemieszczeń zwie­ rząt domowych pomiędzy Chorwacją a UE. Dostarczone przez Chorwację informacje dotyczące jej prawa krajowego wskazują, że kraj ten stosuje do niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych zasady co najmniej równoważne zasadom wspólno­ towym przewidzianym w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 998/2003. Należy zatem usunąć Chorwację z wykazu w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 i uwzględnić ją w wykazie w sekcji 2 części B tego załącznika. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 998/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt stosowane do przemie­ szczania zwierząt domowych o charakterze niehand­ lowym oraz zasady stosowane do kontroli takiego prze­ mieszczania.

(8)

(2)

Wymogi te różnią się w zależności od tego, czy zwie­ rzęta domowe przemieszczane są pomiędzy państwami członkowskimi, czy z krajów trzecich do państw człon­ kowskich. Ponadto istnieje dodatkowe rozróżnienie wymogów dotyczących przemieszczania z krajów trze­ cich w odniesieniu do krajów trzecich wymienionych w sekcji 2 części B załącznika II do tego rozporządzenia oraz do krajów trzecich wymienionych w części C tego załącznika. Kraje trzecie stosujące wobec niehandlowego przemie­ szczania zwierząt domowych zasady co najmniej równo­ ważne zasadom wspólnotowym przewidzianym w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 998/2003 wymienione są w sekcji 2 części B załącznika II do tego rozporządzenia. Zasady te przewidują możliwość stosowania przez wspomniane kraje trzecie paszportu zgodnego z modelem wprowadzonym decyzją Komisji 2003/803/WE (2) zamiast świadectwa. Niehandlowe przemieszczanie zwierząt domowych z tych krajów trzecich do Wspólnoty podlega tym samym zasadom, co przemieszczanie tych zwierząt pomiędzy państwami członkowskimi, zgodnie z rozdziałem II rozporządzenia (WE) nr 998/2003. Wykaz w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 obejmuje kraje trzecie i terytoria, w których nie występuje wścieklizna oraz kraje trzecie i terytoria,

(9)

(10) (3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 wpro­ wadza się następujące zmiany: 1) w sekcji 2 części B pomiędzy pozycjami dotyczącymi Szwaj­ carii i Islandii dodaje się pozycję w brzmieniu: „HR Chorwacja”;

(4)

(5)

2) w części C usuwa się pozycję w brzmieniu: „HR Chorwacja”.

(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1. (2) Dz.U. L 312 z 27.11.2003, s. 1.

L 308/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2008

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 52 z 200819.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/873/WPZiB z dnia 18 listopada 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L308 - 51 z 200819.11.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie porozumienia między Wspólnotą Europejską a rządem Kuby w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV:6 GATT

 • Dz. U. L308 - 50 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L308 - 35 z 200819.11.2008

  Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym

 • Dz. U. L308 - 33 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r.

 • Dz. U. L308 - 29 z 200819.11.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L308 - 27 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L308 - 25 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2008 z dnia 18 lipostada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L308 - 17 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

 • Dz. U. L308 - 13 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L308 - 11 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L308 - 9 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L308 - 7 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L308 - 3 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustalające możliwości połowowe i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2009 r.

 • Dz. U. L308 - 1 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1138/2008 z dnia 13 października 2008 r. dotyczące wdrożenia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT z 1994 r. oraz zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.