Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

Data ogłoszenia:2008-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 17

Strona 1 z 7
19.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:


(7) (1)

celu należy stosować rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finan­ sowania wspólnej polityki rolnej (2) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (3). W odniesieniu do pełnego i ostatecznego demontażu instalacji odziarniających przewidzianego w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 637/2008 konieczne jest określenie szczegółowych kryteriów dotyczących czyn­ ności, które składają się na demontaż. Jakkolwiek o wysokości pomocy przyznawanej na demontaż decy­ dują państwa członkowskie na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, należy ustanowić maksymalny poziom tej pomocy w celu uniknięcia nadwyżek rekompensat. Należy w sposób jednoznaczny zdefiniować wsparcie na poprawę przetwórstwa bawełny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 637/2008 doty­ czącym pomocy na inwestycje w branży odziarniania bawełny, oraz określić wydatki kwalifikowalne. Ponadto konieczne jest ustalenie maksymalnego wkładu Wspól­ noty w celu zapewnienia uczestnictwa finansowego i zaangażowania beneficjentów w inwestycje. W odniesieniu do wsparcia dla rolników uczestniczących w systemach zapewniania jakości bawełny, określonych w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 637/2008, konieczne jest wskazanie odnośnych wspólnotowych systemów jakości, ustanowienie kryteriów na potrzeby krajowych systemów jakości oraz określenie poziomu pomocy i kosztów kwalifikowalnych. W celu zapewnienia komplementarności między środ­ kami promocyjnymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 w lit. d) rozporządzenia (WE) nr 637/2008, a zasadami dotyczącymi działań informacyjnych i promocyjnych ustanowionymi rozporządzeniem rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informa­ cyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (4), należy ustanowić szczegółowe wymogi w zakresie wspierania promocji produktów wysokiej jakości, szczególnie w odniesieniu do beneficjentów i kwalifikowalnych działań.

Rozdział 2 rozporządzenia (WE) nr 637/2008 zawiera przepisy dotyczące programów restrukturyzacyjnych określanych na szczeblu państwa członkowskiego w celu finansowania szczególnych środków wsparcia dla sektora bawełny. Należy wypełnić te ramy przez usta­ nowienie przepisów wykonawczych. Należy ustalić, jakie elementy mają zawierać programy restrukturyzacyjne przedkładane przez państwa człon­ kowskie. Ponadto należy określić zasady dotyczące wpro­ wadzania zmian w programach restrukturyzacyjnych tak, aby dostosować je do wszelkich nowych warunków, których nie można było przewidzieć w czasie pierwotne­ go przedstawienia programów. Aby zapewnić właściwe monitorowanie i ocenę programów restrukturyzacyjnych, należy ustanowić wymóg składania sprawozdań z oceny zawierających szczegółowe informacje operacyjne i finansowe doty­ czące wdrażania tych programów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 52 z 200819.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/873/WPZiB z dnia 18 listopada 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L308 - 51 z 200819.11.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie porozumienia między Wspólnotą Europejską a rządem Kuby w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV:6 GATT

 • Dz. U. L308 - 50 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L308 - 35 z 200819.11.2008

  Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym

 • Dz. U. L308 - 33 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r.

 • Dz. U. L308 - 29 z 200819.11.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L308 - 27 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L308 - 25 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2008 z dnia 18 lipostada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L308 - 15 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Chorwacji (1)

 • Dz. U. L308 - 13 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L308 - 11 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L308 - 9 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L308 - 7 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L308 - 3 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustalające możliwości połowowe i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2009 r.

 • Dz. U. L308 - 1 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1138/2008 z dnia 13 października 2008 r. dotyczące wdrożenia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT z 1994 r. oraz zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.