Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 29

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 29

Strona 1 z 2
19.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/29

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej A. Pismo wystosowane przez Wspólnotę Europejską Genewa, dnia 24 października 2008 r.


Szanowny Panie! W następstwie negocjacji na mocy art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. dotyczących zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej, Wspólnota Europejska i Republika Kuby uzgodniły, co następuje: Wspólnota Europejska wprowadzi do swojej listy koncesyjnej, w odniesieniu do obszaru celnego UE-27, następujące zmiany: Powiększenie o 10 000 ton przydziału krajowego (dla Kuby) wynoszącego obecnie 106 925 ton w kontyngencie taryfowym WE dotyczącym surowego cukru trzcinowego do rafinacji (kod CN 1701 11 10), przy utrzymaniu obowiązującej stawki celnej w ramach kontyngentu wynoszącej 98 EUR/t/netto. W roku gospodarczym 2008/2009 przydział krajowy dla Kuby będzie wynosić 20 000 ton. W roku gospodarczym 2009/2010 przydział krajowy dla Kuby będzie wynosić 10 000 ton. Republika Kuby akceptuje podejście Wspólnoty Europejskiej w zakresie wyrównywania kontyngentów taryfowych jako sposób dostosowania wynikających z GATT zobowiązań WE-25 oraz Republiki Bułgarii i Rumunii po ostatnim rozszerzeniu Wspólnoty Europejskiej. Niniejsze porozumienie wejdzie w życie dwa miesiące po dniu podpisania pisma przez Republikę Kuby. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

L 308/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2008

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година. Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho. V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm. Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte. Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht. Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval. Έγινε στις Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ. Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight. Fait ą Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit. Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto. Ženēvā, ptūkstoš astotā gada pdesmit ceturtajā oktobrī. Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena. Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján. Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja. Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht. Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku. Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito. Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt. V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem. V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem. Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan. Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen

19.11.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 52 z 200819.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/873/WPZiB z dnia 18 listopada 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L308 - 51 z 200819.11.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie porozumienia między Wspólnotą Europejską a rządem Kuby w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV:6 GATT

 • Dz. U. L308 - 50 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L308 - 35 z 200819.11.2008

  Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym

 • Dz. U. L308 - 33 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r.

 • Dz. U. L308 - 27 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L308 - 25 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2008 z dnia 18 lipostada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L308 - 17 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

 • Dz. U. L308 - 15 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Chorwacji (1)

 • Dz. U. L308 - 13 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L308 - 11 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L308 - 9 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L308 - 7 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L308 - 3 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustalające możliwości połowowe i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2009 r.

 • Dz. U. L308 - 1 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1138/2008 z dnia 13 października 2008 r. dotyczące wdrożenia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT z 1994 r. oraz zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.