Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 35

Tytuł:

Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym

Data ogłoszenia:2008-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 35

Strona 1 z 11
19.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/35

PROTOKÓŁ w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym

STRONY PROTOKOŁU, UZNAJĄC, że ważne jest uwzględnienie aspektów środowiskowych, w tym zdrowotnych, w procesie przygotowania i przyjmowania planów i programów oraz, we właściwym zakresie, polityki i ustawodawstwa, ZOBOWIĄZUJĄC SIĘ do promowania zrównoważonego rozwoju i z tego powodu opierając się na wnioskach Konfe­ rencji Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska i rozwoju (w Rio de Janeiro, w Brazylii, w 1992 r.), w szczególności na zasadach 4 i 10 Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju i Agendy 21, a także na wynikach Trzeciej Ministerialnej Konferencji w sprawie środowiska i zdrowia (w Londynie w 1999 r.) i Światowego szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju (w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w 2002 r.), PAMIĘTAJĄC O Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo w Finlandii w dniu 25 lutego 1991 r., i decyzji II/9 jej Stron, podjętej w Sofii w dniach 26 i 27 lutego 2001 r., w której zdecydowano o opracowaniu prawnie wiążącego protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziały­ wania na środowisko, UZNAJĄC, że strategiczna ocena oddziaływania na środowisko powinna odgrywać ważną rolę w procesie przygotowania i przyjmowania planów i programów oraz, we właściwym zakresie, polityki i ustawodawstwa oraz że szersze zastoso­ wanie zasad oceny oddziaływania na środowisko do planów, programów, polityki i ustawodawstwa dodatkowo wzmocni systematyczną analizę ich znaczącego wpływu na środowisko, UZNAJĄC znaczenie Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus w Danii w dniu 25 czerwca 1998 r., i odnotowując stosowne ustępy deklaracji z Lucca, przyjętej na pierwszym spotkaniu jej Stron, Z tego względu ŚWIADOMI wagi zapewnienia udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środo­ wisko, UZNAJĄC korzyści dla zdrowia i dobrobytu obecnego i przyszłych pokoleń, które pojawią się, jeśli potrzeba ochrony i poprawy ludzkiego zdrowia zostanie wzięta pod uwagę jako integralny element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także uznając znaczenie prac, którym przewodzi Światowa Organizacji Zdrowia w tym zakresie, POMNI potrzeby i znaczenia wzmocnienia współpracy międzynarodowej w ocenie transgranicznych skutków, w tym zdrowotnych, planowanych planów i programów oraz, we właściwym zakresie, polityki i ustawodawstwa, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Cel Celem niniejszego protokołu jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, w tym zdrowia, przez:

c) ustanowienie jasnych, przejrzystych i efektywnych procedur strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

a) zapewnienie wszechstronnego uwzględnienia aspektów środowiskowych, w tym zdrowotnych, w procesie opraco­ wania planów i programów;

d) zapewnienie udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko;

b) przyczynienie się do rozważenia problemów środowisko­ wych, w tym zdrowotnych, w procesie przygotowania polityk i ustawodawstwa;

e) uwzględnienie, dzięki powyższym działaniom, zagadnień środowiskowych, w tym zdrowotnych, w działaniach i instrumentach mających na celu dalszy zrównoważony rozwój.

L 308/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2008

Artykuł 2 Definicje Dla celów niniejszego protokołu: 1) „konwencja” oznacza Konwencję o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym; 2) „Strona” oznacza, jeśli z tekstu nie wynika inaczej, Umawia­ jącą się Stronę niniejszego protokołu; 3) „Strona pochodzenia” oznacza Umawiającą się Stronę lub Strony niniejszego protokołu, pod których jurysdykcją ma być przygotowany plan lub program; 4) „Strona narażona” oznacza Umawiającą się Stronę lub Strony niniejszego protokołu, które mogą być narażone na trans­ graniczny wpływ na środowisko, w tym na zdrowie, planu lub programu; 5) „plany i programy” oznaczają plany i programy oraz wszelkie ich modyfikacje: a) wymagane przez przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne; b) przygotowywane lub przyjmowane przez organ lub przy­ gotowywane przez organ do przyjęcia za pośrednictwem procedury ustawodawczej przez parlament lub rząd.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 52 z 200819.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/873/WPZiB z dnia 18 listopada 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L308 - 51 z 200819.11.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie porozumienia między Wspólnotą Europejską a rządem Kuby w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV:6 GATT

 • Dz. U. L308 - 50 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L308 - 33 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r.

 • Dz. U. L308 - 29 z 200819.11.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L308 - 27 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L308 - 25 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2008 z dnia 18 lipostada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L308 - 17 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

 • Dz. U. L308 - 15 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Chorwacji (1)

 • Dz. U. L308 - 13 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L308 - 11 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L308 - 9 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L308 - 7 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L308 - 3 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustalające możliwości połowowe i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2009 r.

 • Dz. U. L308 - 1 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1138/2008 z dnia 13 października 2008 r. dotyczące wdrożenia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT z 1994 r. oraz zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.