Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 52

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/873/WPZiB z dnia 18 listopada 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2008-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 52

L 308/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/873/WPZiB z dnia 18 listopada 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

obowiązywanie środków ograniczających Republice Wybrzeża Kości Słoniowej.

(5)

przeciwko


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 13 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyj­ nych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (1) w celu wprowadzenia w życie środków nałożonych na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1572 (2004) przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej. W dniu 23 stycznia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/30/WPZiB (2) przedłużające środki ograniczające wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej nałożone na mocy wspólnego stanowiska 2004/852/WPZiB na okres kolejnych dwunastu miesięcy i uzupełniające je o środki ograniczające nałożone na mocy pkt 6 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1643 (2005). W dniu 12 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2007/92/WPZiB (3) przedłużające do dnia 31 paździer­ nika 2007 r. obowiązywanie tych środków ograniczają­ cych. W dniu 22 listopada 2007 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2007/761/WPZiB (4) przedłużające do dnia 31 października 2008 r. obowiązywanie środków ogra­ niczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej. W następstwie przeglądu środków nałożonych na mocy rezolucji nr 1572 (2004) i 1643 (2005), Rada Bezpie­ czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła w dniu 29 października 2008 r. rezolucję nr 1842 (2008) przedłużającą do dnia 31 października 2009 r.

Obowiązywanie środków nałożonych na mocy wspól­ nego stanowiska 2004/852/WPZiB oraz wspólnego stanowiska 2006/30/WPZiB powinno zatem zostać prze­ dłużone ze skutkiem od dnia 1 listopada 2008 r. w celu wprowadzenia w życie rezolucji nr 1842 (2008),

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Obowiązywanie środków nałożonych na mocy wspólnego stanowiska 2004/852/WPZiB oraz wspólnego stanowiska 2006/30/WPZiB zostaje przedłużone ze skutkiem od dnia 1 listopada 2008 r. Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne w dniu jego przyjęcia. Zostaje ono w stosownych przypadkach zmienione lub uchylone, w szczególności w związku z odpowiednimi decyzjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjedno­ czonych. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 listopada 2008 r. W imieniu Rady

M. BARNIER

(4)

Przewodniczący

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

368 z 15.12.2004, s. 50. 19 z 24.1.2006, s. 36. 41 z 13.2.2007, s. 16. 305 z 23.11.2007, s. 61.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 51 z 200819.11.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie porozumienia między Wspólnotą Europejską a rządem Kuby w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV:6 GATT

 • Dz. U. L308 - 50 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L308 - 35 z 200819.11.2008

  Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym

 • Dz. U. L308 - 33 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r.

 • Dz. U. L308 - 29 z 200819.11.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L308 - 27 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L308 - 25 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2008 z dnia 18 lipostada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L308 - 17 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

 • Dz. U. L308 - 15 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Chorwacji (1)

 • Dz. U. L308 - 13 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L308 - 11 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L308 - 9 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L308 - 7 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L308 - 3 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustalające możliwości połowowe i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2009 r.

 • Dz. U. L308 - 1 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1138/2008 z dnia 13 października 2008 r. dotyczące wdrożenia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT z 1994 r. oraz zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.