Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 309 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wdrożenia rozporządzenia EBC/2008/11 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/15)

Data ogłoszenia:2008-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 309 POZ 8

Strona 1 z 4
L 309/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wdrożenia rozporządzenia EBC/2008/11 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/15) (2008/874/WE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności pierwsze tiret art. 105 ust. 2 oraz art. 110,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, a w szczególności drugie tiret art. 34 ust. 1 w związku z pierwszym tiret art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2,

(3)

przepisom prawa Anglii i Walii, łączna liczba systemów prawnych będących prawem właściwym dla przekazania tych kredytów na zabezpieczenie nie może być wyższa niż trzy. Z uwagi na złożoność prawną przekazywania kredytów konsorcjalnych na zabezpieczenie w sytuacji, gdy zastosowanie mogą mieć trzy systemy prawne, banki centralne państw członkowskich, które przyjęły euro („KBC”), zapewniając płynność w zamian za takie zabezpieczenie, muszą dokonywać oceny prawnej oraz oceny ryzyka.

uwzględniając art. 8 rozporządzenia EBC/2008/11 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego,

Z uwagi na złożoność prawną procedury przekazywania wspomnianych powyżej kredytów na zabezpieczenie, konieczne jest określenie kryteriów wdrożenia odnoszą­ cych się do uznawania kredytów konsorcjalnych podle­ gających przepisom prawa Anglii i Walii za zabezpie­ czenie kwalifikowane,

a także mając na uwadze, co następuje:

PODJĄŁ NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ: (1)

Dnia 15 października 2008 r. Rada Prezesów Europej­ skiego Banku Centralnego (EBC) podjęła decyzję o tymczasowym uznawaniu należności kredytowych z tytułu kredytów konsorcjalnych podlegających prze­ pisom prawa Anglii i Walii za zabezpieczenie kwalifiko­ wane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Dnia 23 października 2008 r. Rada Prezesów wykonała tę decyzję przyjmując rozporządzenie EBC/2008/11 (1).

Artykuł 1 Definicje Dla celów niniejszej decyzji:

(2)

Na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia EBC/2008/11, w przypadku kredytów konsorcjalnych podlegających

— „dokumentacja ogólna” oznacza załącznik I do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instru­ mentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (2).

(2) Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.

(1) Dz.U. L 282 z 25.10.2008, s. 17.

20.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/9

— „kredyty konsorcjalne” oznaczają należności kredytowe wyrażone udziałem instytucji będących członkami konsor­ cjum w kredycie konsorcjalnym, określone w punkcie 6.2.2 dokumentacji ogólnej oraz podlegające prawu Anglii i Walii.

2. Postanowienia ust. 1 nie ograniczają prawa właściwego KBC do zawiadomienia dłużnika. Artykuł 5 Świadectwo rejestracji

Artykuł 2 Metody przekazywania kredytów konsorcjalnych na zabezpieczenie 1. KBC otrzymuje kredyt konsorcjalny na zabezpieczenie bezpośrednio od właściwego kontrahenta, zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami dotyczącymi należności kredytowych. Umowa przekazania kredytu na zabezpieczenie podlega prawu państwa członkowskiego należącego do strefy euro.

Kontrahenci przekazują właściwemu KBC kopię potwierdzenia otrzymanego od organu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru spółek w Anglii i Walii (Registrar of Companies of England and Wales) poświadczającego wpisanie przekazania kredytu do rejestru spółek (Companies House).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 309 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 42 z 200820.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+) (  Dz.U. L 149 z 9.6.2007)

 • Dz. U. L309 - 41 z 200820.11.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 226 z 22.9.1995)

 • Dz. U. L309 - 39 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L309 - 37 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 35 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 33 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 31 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 30 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 29 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 26 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 24 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 22 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 21 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 19 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 17 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 15 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 12 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 5 z 200820.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2009 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L309 - 3 z 200820.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L309 - 1 z 200820.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L309 - 0 z 200820.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.