Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 15 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2008-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 15 - Strona 2

Strona 2 z 9

Świadczeń (Belastingsdienst/Toeslagen).”; b) w sekcji „T. POLSKA” wprowadza się następujące zmiany: (i) punkt 2 lit. a), b), c) i d) otrzymują brzmienie: „a) dla osób, które w ostatnim czasie wykonywały pracę najemną lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek, oraz dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy zakończyli okresy służby inne niż wymienione w lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (ii): 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Łodzi — dla osób, które ukończyły: a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji, Cypru lub Malty; b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, w Grecji, na Cyprze lub Malcie;


5.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/17

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Nowym Sączu — dla osób, które ukończyły: a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji, Słowenii lub Szwajcarii; b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Austrii, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Słowacji, Słowenii lub w Szwajcarii; 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Opolu — dla osób, które ukończyły: a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Niemiec; b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Niemczech; 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Szczecinie – dla osób, które ukończyły: a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Danii, Finlandii, Szwecji, Litwy, Łotwy lub Estonii; b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Danii, Finlandii, Szwecji, na Litwie, Łotwie lub w Estonii; 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych — dla osób, które ukończyły: a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Belgii, Bułgarii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Niderlandów, Niemiec, Rumunii lub Zjednoczonego Królestwa; b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Belgii, Bułgarii, Francji, Irlandii, Luksemburgu, Niderlandach, Rumunii lub Zjednoczonym Królestwie; b) dla osób, które w ostatnim czasie były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek oraz które nie ukończyły okresów służby wymienionych w lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i), lit. e) ppkt (ii): 1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Warszawie — dla osób, które ukończyły: a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium: Austrii, Danii, Finlandii lub Szwecji; b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w: Austrii, Danii, Finlandii lub Szwecji; 2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Tomaszowie Mazowieckim — dla osób, które ukończyły: a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium: Hiszpanii, Włoch lub Portugalii; b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w: Hiszpanii, Włoszech lub Portugalii; 3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Częstochowie — dla osób, które ukończyły: a) wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium: Francji, Belgii, Luksemburga, Niderlandów lub Szwajcarii; b) polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie we: Francji, w Belgii, Luksemburgu, Niderlandach lub Szwajcarii;

L 31/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 15 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 39 z 20085.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 286)

 • Dz. U. L31 - 34 z 20085.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. aktualizująca załącznik A do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako

 • Dz. U. L31 - 32 z 20085.2.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 15 stycznia 2008 r. wdrażająca art. 9 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia ram dla negocjacji umów o wzajemnym uznawaniu

 • Dz. U. L31 - 31 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Mozzarella di Bufala Campana (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 29 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Prosciutto di Parma (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 3 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające – w odniesieniu do kolekcji próbek i niektórych formalności związanych z handlem gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

 • Dz. U. L31 - 1 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.