Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 15 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2008-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 15 - Strona 5

Strona 5 z 9

5.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/21

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Tomaszowie Mazowieckim — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w: Hiszpanii, Portugalii lub we Włoszech; 3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Częstochowie — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie we: Francji, w Belgii, Luksemburgu, Niderlandach lub Szwajcarii; 4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Nowym Sączu — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w: Republice Czeskiej, Estonii, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, w Słowenii, Słowacji, Bułgarii lub Rumunii; 5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Poznaniu — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w: Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, Grecji, na Malcie lub Cyprze; 6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — Oddział Regionalny w Ostrowie Wielkopolskim — dla osób, które ukończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Niemczech; c) dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego w przypadku polskich okresów służby i zagranicznych okresów ubezpieczenia: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. c); d) dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (służb bezpieczeństwa publicznego), funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w przypadku polskich okresów służby i zagranicznych okresów ubezpieczenia: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. d); e) dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w przypadku polskich okresów służby i zagranicznych okresów ubezpieczenia: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. e); f) dla sędziów i prokuratorów: specjalne jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości; g) dla osób, które ukończyły wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia: 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Łodzi — dla osób, które ukończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Grecji, na Cyprze lub Malcie; 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Nowym Sączu — dla osób, które ukończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Austrii, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Słowacji lub Słowenii; 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Opolu — dla osób, które ukończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Niemczech; 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — Oddział w Szczecinie — dla osób, które ukończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Danii, Finlandii, Szwecji, na Litwie, Łotwie lub w Estonii;


L 31/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2008

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych — dla osób, które ukończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, w tym okresy ukończone w ostatnim czasie w Belgii, Bułgarii, Francji, Irlandii, Luksemburgu, Niderlandach, Rumunii lub Zjednoczonym Królestwie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 15 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 39 z 20085.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 286)

 • Dz. U. L31 - 34 z 20085.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. aktualizująca załącznik A do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako

 • Dz. U. L31 - 32 z 20085.2.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 15 stycznia 2008 r. wdrażająca art. 9 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia ram dla negocjacji umów o wzajemnym uznawaniu

 • Dz. U. L31 - 31 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Mozzarella di Bufala Campana (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 29 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Prosciutto di Parma (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 3 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające – w odniesieniu do kolekcji próbek i niektórych formalności związanych z handlem gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

 • Dz. U. L31 - 1 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.