Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 15 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2008-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 15 - Strona 9

Strona 9 z 9

5.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/27

f) dla sędziów i prokuratorów: specjalne jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości; g) dla osób, które ukończyły wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia: jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w załączniku 3 pkt 2 lit. g).”; (ii) punkt 6 otrzymuje brzmienie: „6. Do celów stosowania art. 70 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego: świadczenia długoterminowe: (i) dla osób, które w ostatnim czasie wykonywały pracę najemną lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek, oraz dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy ukończyli okresy służby inne niż wymienione w załączniku 2 pkt 2 lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (ii): jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w załączniku 3 pkt 2 lit. a); (ii) dla osób, które w ostatnim czasie były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek i nie ukończyły okresów służby wymienionych w załączniku 2 pkt 2 lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (ii): jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w załączniku 3 pkt 2 lit. b); (iii) dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. c); (iv) dla funkcjonariuszy wymienionych w pkt 5 lit. d): Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. d); (v) dla funkcjonariuszy Służby Więziennej: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. e); (vi) dla sędziów i prokuratorów: specjalne jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości; (vii) dla osób, które ukończyły wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia: jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w załączniku 3 pkt 2 lit. g).”; (iii) punkt 10 otrzymuje brzmienie: „10. Do celów stosowania art. 91 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego: a) do celów stosowania art. 77 rozporządzenia: regionalne centrum polityki społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do świadczeń;


L 31/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2008

(b) do celów stosowania art. 78 rozporządzenia: (i) dla osób, które w ostatnim czasie wykonywały pracę najemną lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek, oraz dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy ukończyli okresy służby inne niż wymienione w załączniku 2 pkt 2 lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (ii): jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w załączniku 3 pkt 2 lit. a); (ii) dla osób, które w ostatnim czasie były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek i nie ukończyły okresów służby wymienionych w załączniku 2 pkt 2 lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (ii): jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w załączniku 3 pkt 2 lit. b); (iii) dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. c); (iv) dla funkcjonariuszy wymienionych w pkt 5 lit. d): Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. d); (v) dla funkcjonariuszy Służby Więziennej: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 2 lit. e); (vi) dla byłych sędziów i prokuratorów: specjalne jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 15 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 39 z 20085.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 286)

 • Dz. U. L31 - 34 z 20085.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. aktualizująca załącznik A do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako

 • Dz. U. L31 - 32 z 20085.2.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 15 stycznia 2008 r. wdrażająca art. 9 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia ram dla negocjacji umów o wzajemnym uznawaniu

 • Dz. U. L31 - 31 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Mozzarella di Bufala Campana (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 29 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Prosciutto di Parma (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 3 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające – w odniesieniu do kolekcji próbek i niektórych formalności związanych z handlem gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

 • Dz. U. L31 - 1 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.