Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Królestwo Niderlandów na wsparcie i ułatwienie restrukturyzacji sektora ogrodnictwa (C 74/03 ex N 450/01) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1847)

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 21

Strona 1 z 8
21.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/21

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Królestwo Niderlandów na wsparcie i ułatwienie restrukturyzacji sektora ogrodnictwa (C 74/03 ex N 450/01) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1847)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)


(2008/875/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

W pismach z dni: 11 marca 2002 r., 15 lipca 2002 r., 17 grudnia 2002 r. i 21 października 2003 r., zarejes­ trowanych odpowiednio w dniach: 12 marca 2002 r., 18 lipca 2002 r., 26 grudnia 2002 r. i 25 października 2003 r., władze Królestwa Nider­ landów przekazały Komisji szczegółowe dane.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(3)

W piśmie z dnia 10 grudnia 2003 r. (2) Komisja powia­ domiła Królestwo Niderlandów o decyzji dotyczącej wszczęcia postępowania w odniesieniu do wyżej wymie­ nionego zgłoszenia na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami, oraz z uwzględnieniem tych uwag,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja zaprosiła zainteresowane strony do zgłaszania uwag w terminie jednego miesiąca. Nie otrzymała jednak od zainteresowanych stron żadnych uwag.

1. PROCEDURA (1)

W piśmie z dnia 27 czerwca 2001 r., zarejestrowanym w dniu 4 lipca 2001 r., Stałe Przedstawicielstwo Króle­ stwa Niderlandów przy Unii Europejskiej poinformowało Komisję, zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE, o udziale w spółce o ograniczonej odpowiedzialności w sektorze ogrodnictwa szklarniowego zajmującej się zakupem przedsiębiorstw i gruntów (zarejestrowanej pod numerem N 450/01).

(5)

Dodatkowych informacji władze Królestwa Niderlandów udzieliły w piśmie z dnia 11 stycznia 2004 r., zarejes­ trowanym w dniu 21 stycznia 2004 r. W roku 2004 miały miejsce liczne spotkania między władzami Króle­ stwa Niderlandów i przedstawicielami Komisji. W piśmie z dnia 18 maja 2005 r., zarejestrowanym w dniu 23 maja 2005 r., władze Królestwa Niderlandów zgłosiły ponadto uwagi związane ze wszczęciem postępowania.

(1) Dz.U. C 15 z 21.1.2004, s. 24.

(2) C(2003) 4477 wersja ostateczna. (3) Zob. przypis 1.

L 310/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2008

II. OPIS ŚRODKÓW POMOCY

(9)

Charakterystyka środka

(6)

W roku 2001 Organizacja ds. Rolnictwa i Ogrodnictwa Królestwa Niderlandów (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland – LTO) (4) oraz spółka z o.o. Ontwikkelingsen Participatiebedrijf Publiek Private Sector BV (OPP) ogłosiły zamiar założenia spółki Stallingsbedrijf Glastuin­ bouw Nederland Beheer BV (SGN). Działalność tej spółki obejmowałaby zakup przedsiębiorstw i terenów związa­ nych z sektorem ogrodnictwa szklarniowego, tymcza­ sowe zarządzanie nimi, a następnie sprzedaż w celu wspierania i ułatwiania restrukturyzacji w sektorze ogrodnictwa. Po ustanowieniu spółki SGN organizacja Productschap Tuinbouw (PT) (5) Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – LNV), OPP i SGN założyłyby spółkę komandytową. W tej spółce komandytowej spółka SGN byłaby wspólnikiem aktywnym, a pozostali partnerzy – wspólnikami pasywnymi. Działalność spółki komandytowej obejmowałaby zakup przedsiębiorstw i terenów związanych z sektorem ogrodnictwa szklarnio­ wego, tymczasowe zarządzanie nimi, a następnie sprzedaż w celu wspierania i ułatwiania restrukturyzacji w sektorze ogrodnictwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 31 z 200821.11.2008

  Umowa między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

 • Dz. U. L310 - 30 z 200821.11.2008

  Decyzja Rady 2008/877/WPZiB z dnia 24 października 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

 • Dz. U. L310 - 28 z 200821.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6431) (1)

 • Dz. U. L310 - 19 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L310 - 17 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L310 - 14 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1134/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L310 - 12 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L310 - 9 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L310 - 7 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L310 - 5 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L310 - 4 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L310 - 3 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L310 - 1 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L310 - 0 z 200821.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.