Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 31 - Strona 2

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 31 - Strona 2

Strona 2 z 7

3. Personel EUMM Georgia nie podlega przepisom państwa przyjmującego w zakresie rejestracji i kontroli cudzoziemców, jednak nie nabywa on praw do stałego pobytu lub zamieszkania w obrębie terytorium państwa przyjmującego.

3. Szef misji regularnie informuje rząd państwa przyjmujące­ go o liczbie personelu EUMM Georgia przebywającego na tery­ torium państwa przyjmującego.

4. Zasoby i środki transportu EUMM Georgia służące wsparciu misji nie są objęte żadnymi kontrolami ani procedu­ rami celnymi przy ich wjeździe na terytorium państwa przyj­ mującego, przejeździe przez nie lub wyjeździe z niego.


Artykuł 3 Identyfikacja 1. Członkowie personelu EUMM Georgia otrzymują karty identyfikacyjne EUMM Georgia wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych państwa przyjmującego, które pozwalają na ich identyfikację i które są obowiązani mieć stale przy sobie. Odpowiednie organy państwa przyjmującego otrzymują wzór karty identyfikacyjnej EUMM Georgia.

5. Pojazdy i statki powietrzne stanowiące wsparcie dla misji nie podlegają wymaganiom posiadania lokalnych licencji ani rejestracji. Stosuje się nadal odnośne standardy i przepisy międzynarodowe. W razie konieczności dokonywane są dodat­ kowe uzgodnienia, o których mowa w art. 20.

2. Pojazdy i inne środki transportu EUMM Georgia noszą wyraźne oznaczenia EUMM Georgia, których wzory dostarcza się odpowiednim organom państwa przyjmującego, lub okre­ ślone dyplomatyczne tablice rejestracyjne wydane przez odpo­ wiednie organy państwa przyjmującego.

6. Personel EUMM Georgia może kierować pojazdami silni­ kowymi, statkami morskimi i powietrznymi w obrębie teryto­ rium państwa przyjmującego pod warunkiem posiadania – odpowiednio – ważnych krajowych lub międzynarodowych praw jazdy, uprawnień kapitańskich lub licencji pilota. Państwo przyjmujące uznaje ważność praw jazdy lub pozwoleń posiada­ nych przez członków personelu EUMM Georgia, nie pobierając z tego tytułu podatków ani opłat.

3. EUMM Georgia ma prawo wywiesić flagę UE w siedzibie dowództwa i w każdym innym miejscu, samą lub wraz z flagą państwa przyjmującego, zgodnie z decyzją szefa misji. Na obiektach, pojazdach i mundurach EUMM Georgia mogą też być umieszczane krajowe flagi lub insygnia sił składających się na EUMM Georgia, zgodnie z decyzją szefa misji.

7. EUMM Georgia i jej personel oraz należące do nich pojazdy, statki powietrzne i pozostałe środki transportu, sprzęt i zasoby korzystają z prawa do swobodnego i nieograniczonego poruszania się po całym terytorium państwa przyjmującego, w tym po jego wodach terytorialnych i przestrzeni powietrznej. W razie potrzeby możliwe jest zawarcie dodatkowych uzgod­ nień, zgodnie z art. 20 niniejszej umowy.

21.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/33

8. Do celów misji, personel EUMM Georgia i personel miejs­ cowy zatrudniony przez EUMM Georgia może podczas podróży służbowych korzystać z dróg, mostów, promów, lotnisk i portów bez obowiązku uiszczania ceł, opłat, opłat drogowych, podatków i innych należności. EUMM Georgia nie jest zwol­ niona z uzasadnionych opłat za usługi zamówione i wykonane na zasadach odnoszących się do usług świadczonych na rzecz personelu państwa przyjmującego. 9. Zasoby i środki transportu EUMM Georgia służące wsparciu misji, które wjechały na terytorium państwa przyjmu­ jącego, przejechały przez nie lub z niego wyjechały przed wejś­ ciem w życie niniejszej umowy, nie są objęte żadnymi kontro­ lami ani procedurami celnymi. Artykuł 5 Przywileje i immunitety przyznane EUMM Georgia przez państwo przyjmujące 1. Obiekty EUMM Georgia są nietykalne. Urzędnicy państwa przyjmującego nie mogą do nich wkraczać bez zgody szefa misji. 2. Obiekty EUMM Georgia, ich wyposażenie i inne przed­ mioty, które się w nich znajdują, oraz ich środki transportu nie podlegają przeszukaniu, rekwizycji, zajęciu ani egzekucji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 31 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 30 z 200821.11.2008

  Decyzja Rady 2008/877/WPZiB z dnia 24 października 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

 • Dz. U. L310 - 28 z 200821.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6431) (1)

 • Dz. U. L310 - 21 z 200821.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Królestwo Niderlandów na wsparcie i ułatwienie restrukturyzacji sektora ogrodnictwa (C 74/03 ex N 450/01) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1847)

 • Dz. U. L310 - 19 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L310 - 17 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L310 - 14 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1134/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L310 - 12 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L310 - 9 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L310 - 7 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L310 - 5 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L310 - 4 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L310 - 3 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L310 - 1 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L310 - 0 z 200821.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.