Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 31 - Strona 3

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 31 - Strona 3

Strona 3 z 7

3. EUMM Georgia, jej mienie i majątek objęte są immuni­ tetem jurysdykcyjnym, niezależnie od tego, gdzie i w czyim posiadaniu się znajdują. 4. Archiwa i dokumenty EUMM Georgia są nietykalne zawsze i niezależnie od tego, gdzie się znajdują. 5. Korespondencja służbowa EUMM Georgia jest nietykalna. Korespondencja służbowa oznacza wszelką korespondencję związaną z misją i jej zadaniami. 6. W odniesieniu do nabywanych i przywożonych towarów, świadczonych usług oraz obiektów wykorzystywanych do celów misji, EUMM Georgia zwolniona jest z wszelkich opłat krajowych, regionalnych i lokalnych oraz podatków i należności o podobnym charakterze. EUMM Georgia nie jest zwolniona z płatności za świadczone usługi. 7. Państwo przyjmujące zezwala na przywóz artykułów prze­ znaczonych dla misji i zwalnia je z obowiązku uzyskiwania wszelkich zezwoleń przywozowych, wywozowych i tranzytowych, licencji i zwalnia je z wszelkich ceł, opłat, opłat drogowych, podatków i opłat o podobnym charakterze innych niż opłaty za przechowywanie, przewóz i inne świad­ czone usługi. Artykuł 6 Przywileje i immunitety przyznane personelowi EUMM Georgia przez państwo przyjmujące 1. Personel EUMM Georgia nie podlega aresztowaniu ani zatrzymaniu w żadnej formie, zgodnie z prawem międzynaro­ dowym.


2. Dokumenty, korespondencja i mienie personelu EUMM Georgia są nietykalne, z wyjątkiem przypadku przedsięwzięcia środków egzekucyjnych dozwolonych na mocy ust. 6 niniej­ szego artykułu.

3. Personel EUMM Georgia korzysta z immunitetu od jurys­ dykcji karnej państwa przyjmującego niezależnie od okolicz­ ności. Immunitet od jurysdykcji karnej, z którego korzysta personel EUMM Georgia, może zostać uchylony przez zaintere­ sowane państwo wysyłające lub instytucję UE w zależności od przypadku. Uchylenie takie musi zawsze mieć formę wyraźnego oświadczenia.

4. Personel EUMM Georgia korzysta z immunitetu od jurys­ dykcji cywilnej i administracyjnej państwa przyjmującego w odniesieniu do wypowiedzi ustnych lub pisemnych i wszystkich działań podjętych przez niego podczas pełnienia funkcji służbowych. Dowódca sił UE oraz właściwy organ państwa wysyłającego lub instytucja UE są niezwłocznie infor­ mowani o każdym przypadku wszczęcia przed sądem państwa przyjmującego postępowania cywilnego przeciwko personelowi EUMM Georgia. Przed wszczęciem postępowania sądowego szef misji oraz właściwy organ państwa wysyłającego lub instytucja UE przedkładają sądowi dokument stwierdzający, czy działanie, o którym mowa, zostało podjęte przez personel EUMM Georgia podczas pełnienia funkcji służbowych. Jeśli dane działanie mieś­ ciło się w ramach pełnienia funkcji służbowych, nie wszczyna się postępowania i zastosowanie mają postanowienia art. 17. Jeśli dane działanie nie mieściło się w ramach pełnienia funkcji służbowych, możliwe jest wszczęcie postępowania. Oświad­ czenie szefa misji oraz właściwego organu państwa wysyłają­ cego lub instytucji UE jest wiążące dla sądu państwa przyjmu­ jącego, który nie może go zakwestionować.

Wszczęcie postępowania przez członka personelu EUMM Georgia uniemożliwia mu powoływanie się na immunitet jurys­ dykcyjny w stosunku do powództw wzajemnych powiązanych bezpośrednio z powództwem głównym.

5. Członkowie personelu EUMM Georgia nie są zobowiązani do składania zeznań w charakterze świadków.

6. W stosunku do członka personelu EUMM Georgia nie mogą być przedsięwzięte żadne środki egzekucyjne z wyjątkiem przypadków, w których wszczęto przeciwko niemu postępowanie cywilne niepowiązane z wykonywaniem funkcji służbowych. Mienie członka personelu EUMM Georgia nie podlega zajęciu w celu wykonania wyroku, postanowienia lub nakazu sądowego jeśli szef misji poświadczy, iż jest ono niezbędne do wykonywania jego funkcji służbowych. W postępowaniu cywilnym personel EUMM Georgia nie podlega ograniczeniu wolności osobistej ani innym środkom przymusu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 31 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 30 z 200821.11.2008

  Decyzja Rady 2008/877/WPZiB z dnia 24 października 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

 • Dz. U. L310 - 28 z 200821.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6431) (1)

 • Dz. U. L310 - 21 z 200821.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Królestwo Niderlandów na wsparcie i ułatwienie restrukturyzacji sektora ogrodnictwa (C 74/03 ex N 450/01) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1847)

 • Dz. U. L310 - 19 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L310 - 17 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L310 - 14 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1134/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L310 - 12 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L310 - 9 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L310 - 7 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L310 - 5 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L310 - 4 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L310 - 3 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L310 - 1 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L310 - 0 z 200821.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.