Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 31 - Strona 7

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 31 - Strona 7

Strona 7 z 7

6. EUMM Georgia oraz organy administracyjne państwa przyjmującego dokonują uzgodnień administracyjnych w celu określenia zakresu uprawnień komisji ds. roszczeń oraz sądu arbitrażowego, procedur obowiązujących w postępowaniu przed tymi organami oraz zasad wnoszenia roszczeń.

2. Niezależnie od ust. 1, postanowienia art. 4 ust. 8, art. 5 ust. 1–3, art. 5 ust. 6, art. 5 ust. 7, art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 4, art. 6 ust. 6, art. 6 ust. 8–10, art. 14 i art. 17 uznaje się za obowiązujące od dnia rozmieszczenia pierwszego członka personelu EUMM Georgia, jeśli data ta jest wcześniejsza niż data wejścia w życie niniejszej umowy.


21.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/37

3. Zmiany i poprawki do niniejszej umowy są wprowadzane za wspólną pisemną zgodą stron. Zmiany i poprawki są wprowadzane na mocy odrębnych protokołów, stanowiących integralną część niniejszej umowy, i wchodzą w życie zgodnie z zasadą określoną w art. 21 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Niniejsza umowa pozostaje w mocy do czasu, gdy jedna ze stron poinformuje drugą stronę na piśmie o zamiarze jej rozwiązania. Rozwiązanie niniejszej umowy wchodzi w życie sześć miesięcy od daty otrzy­ mania takiej informacji. Rozwiązanie niniejszej umowy nie ma wpływu na prawa lub obowiązki wynikające ze stosowania niniejszej umowy przed jej rozwiązaniem.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 2008 r. w dwóch egzemplarzach w języku angielskim. W imieniu Unii Europejskiej W imieniu Gruzji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 31 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 30 z 200821.11.2008

  Decyzja Rady 2008/877/WPZiB z dnia 24 października 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

 • Dz. U. L310 - 28 z 200821.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6431) (1)

 • Dz. U. L310 - 21 z 200821.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Królestwo Niderlandów na wsparcie i ułatwienie restrukturyzacji sektora ogrodnictwa (C 74/03 ex N 450/01) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1847)

 • Dz. U. L310 - 19 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L310 - 17 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L310 - 14 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1134/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L310 - 12 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L310 - 9 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L310 - 7 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L310 - 5 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L310 - 4 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L310 - 3 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L310 - 1 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L310 - 0 z 200821.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.