Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 31

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 31

Strona 1 z 7
21.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/31

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

UNIA EUROPEJSKA dalej zwana „UE”,

z jednej strony, oraz GRUZJA, zwana dalej „państwem przyjmującym”,

z drugiej strony, łącznie zwane dalej „stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC: — zaproszenie od prezydenta Michaiła Saakaszwilego z dnia 11 września 2008 r., — wspólne działanie Rady 2008/736/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Euro­ pejskiej w Gruzji, EUMM Georgia, — fakt, że niniejsza umowa nie będzie miała wpływu na prawa ani obowiązki stron wynikające z umów międzynaro­ dowych ani innych instrumentów ustanawiających międzynarodowe sądy i trybunały, w tym ze Statutu Międzyna­ rodowego Trybunału Karnego, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Zakres stosowania i definicje 1. Niniejsza umowa ma zastosowanie do misji prowadzonej przez Unię Europejską oraz do jej personelu. 2. Niniejsza umowa ma zastosowanie wyłącznie na teryto­ rium państwa przyjmującego. 3. Na użytek niniejszej umowy:

c) „personel EUMM Georgia” oznacza szefa misji, personel oddelegowany przez państwa członkowskie i instytucje UE oraz państwa trzecie zaproszone przez UE do udziału w EUMM Georgia, a także personel międzynarodowy zatrud­ niony na podstawie umów przez EUMM Georgia, rozmie­ szczony w celu przygotowania, wsparcia i realizacji misji oraz personel wysłany przez państwo wysyłające lub insty­ tucję UE w ramach misji. Termin ten nie obejmuje kontra­ hentów handlowych ani personelu miejscowego; d) „dowództwo” oznacza dowództwo misji EUMM Georgia w Tbilisi; e) „państwo wysyłające” oznacza każde państwo członkowskie UE lub państwo trzecie, które oddelegowało personel do EUMM Georgia; f) „obiekty” oznaczają wszelkie budynki, pomieszczenia i tereny niezbędne do prowadzenia działalności przez EUMM Georgia oraz do zakwaterowania jej personelu;

a) „EUMM Georgia” oznacza misję obserwacyjną UE w Gruzji, ustanowioną przez Radę Unii Europejskiej na mocy wspól­ nego działania 2008/736/WPZiB, w tym jej części składowe, siły, jednostki, dowództwo i personel rozmieszczony na terytorium państwa przyjmującego i przydzielony do EUMM Georgia; b) „szef misji” oznacza szefa misji EUMM Georgia, wyznaczo­ nego przez Radę Unii Europejskiej;

L 310/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2008

g) „personel miejscowy” oznacza osoby zatrudnione, które są obywatelami państwa przyjmującego lub które posiadają pozwolenie na stały pobyt w tym państwie;

Artykuł 4 Przekraczanie granic i poruszanie się w obrębie terytorium państwa przyjmującego 1. Personel EUMM Georgia oraz majątek i środki transportu należące do misji przekraczają granice państwa przyjmującego, korzystając z oficjalnych przejść granicznych, portów morskich oraz międzynarodowych korytarzy powietrznych.

h) „wykonawca” oznacza każdą osobę dostarczającą EUMM Georgia towary lub świadczącą usługi na rzecz tej misji związane z działalnością EUMM Georgia.

Artykuł 2 Postanowienia ogólne 1. EUMM Georgia i jej personel przestrzegają praw i przepisów państwa przyjmującego i powstrzymują się od wszelkich działań i działalności niezgodnych z celami misji.

2. Państwo przyjmujące ułatwia EUMM Georgia i jej perso­ nelowi wjazd na swoje terytorium i wyjazd z niego. Poza kontrolą paszportową przy wjeździe na terytorium państwa przyjmującego i wyjeździe z niego, członkowie personelu EUMM Georgia posiadający dowód członkostwa w misji nie podlegają przepisom paszportowym, kontroli i procedurom celnym, przepisom wizowym i imigracyjnym ani jakimkolwiek formom kontroli imigracyjnej na terytorium państwa przyjmu­ jącego.

2. EUMM Georgia zachowuje niezależność w zgodnym z niniejszą umową wykonywaniu swoich funkcji. Państwo przyjmujące respektuje jednolity i międzynarodowy charakter EUMM Georgia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 310 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 30 z 200821.11.2008

  Decyzja Rady 2008/877/WPZiB z dnia 24 października 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

 • Dz. U. L310 - 28 z 200821.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6431) (1)

 • Dz. U. L310 - 21 z 200821.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Królestwo Niderlandów na wsparcie i ułatwienie restrukturyzacji sektora ogrodnictwa (C 74/03 ex N 450/01) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1847)

 • Dz. U. L310 - 19 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L310 - 17 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L310 - 14 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1134/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L310 - 12 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L310 - 9 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L310 - 7 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L310 - 5 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L310 - 4 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L310 - 3 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L310 - 1 z 200821.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L310 - 0 z 200821.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.