Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 43

9)

w art. 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

4.3.

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (1) W odniesieniu do dyrektywy 91/676/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania lub uzupełniania załączników do niej w zależności postępu technicznego i naukowego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 91/676/EWG, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.


(1)

Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1.

L 311/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2008

W związku z powyższym w dyrektywie 91/676/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuły 7 i 8 otrzymują brzmienie: „Artykuł 7 Komisja może sporządzić wytyczne dotyczące monitorowania określonego w art. 5 i 6 zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 9 ust. 2. Artykuł 8 Komisja może dostosowywać załączniki do niniejszej dyrektywy do postępu naukowego i technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 3.”; 2) artykuł 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”; 3) w załączniku III ust. 2 trzeci akapit otrzymuje brzmienie: „Jeśli państwo członkowskie zezwala na podstawie akapitu drugiego lit. b) na inną ilość, powiadamia Komisję, która zbada uzasadnienie zgodnie z procedurą regulacyjną, przewidzianą w art. 9 ust. 2.”.

4.4.

Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw (1) W odniesieniu do dyrektywy 94/63/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do korygowania specyfikacji sprzętu do załadunku oddolnego ustanowionej w załączniku IV do niej oraz do dostosowywania, z wyjątkiem wartości dopuszczalnych ustanowionych w załączniku II pkt 2, załączników do postępu technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 94/63/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/ WE. W związku z powyższym w dyrektywie 94/63/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 ust. 1 akapit szósty otrzymuje brzmienie: „Wszystkie terminale posiadające urządzenia do załadunku samochodów cystern wyposażone są w przynajmniej jedną suwnicę bramową, odpowiadającą specyfikacji dotyczącej sprzętu do załadunku oddolnego ustanowionej w załączniku IV. Komisja sprawdza tę specyfikację w regularnych odstępach czasu i koryguje ją w stosownych przypadkach. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 2.”; 2) artykuł 7 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 7 Dostosowanie do postępu technicznego Z wyjątkiem wartości dopuszczalnych, określonych w załączniku II pkt 2, Komisja może dostosowywać załączniki do niniejszej dyrektywy do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 2.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.