Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 43

(1)

Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 24.

21.11.2008

PL

3)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

w art. 8 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/ 468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”; b) skreśla się ust. 3.

L 311/17

4.5.

Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (1) W odniesieniu do dyrektywy 96/82/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załączników II–VI do niej do postępu technicznego oraz do ustalania zharmonizowanych kryteriów w sprawie decyzji właściwych organów państw członkowskich, dotyczących tego, że zakład znajduje się w stanie uniemożliwiającym tworzenie niebezpieczeństwa poważnych awarii. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 96/82/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 96/82/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 9 ust. 6 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) Komisja ustala zharmonizowane kryteria w sprawie decyzji właściwych organów, dotyczących tego, że zakład znajduje się w stanie uniemożliwiającym tworzenie niebezpieczeństwa poważnych awarii w rozumieniu lit. a). Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3;”; 2) artykuł 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Bezpośrednio po zebraniu informacji, o których mowa w art. 14, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wynikach swoich analiz oraz o swoich zaleceniach w formie sprawozdania ustalanego i weryfikowanego przy zastosowaniu procedury regulacyjnej, o której mowa w art. 22 ust. 2. Dostarczenie przez państwo członkowskie wymienionych informacji w terminie późniejszym może nastąpić wyłącznie w celu umożliwienia zakończenia toczącego się postępowania sądowego, na które mogłoby wpłynąć zgłoszenie wymienionych informacji.”; 3) artykuł 21 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 21 Kompetencje Komitetu 1. Komisja dostosowuje kryteria, określone w art. 9 ust. 6 lit. b) i w załącznikach II–VI, do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. 2. Środki wymagane do sporządzenia sprawozdania wymienionego w art. 15 ust. 2 przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 22 ust. 2.”; 4) artykuł 22 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 22 Procedura komitetu 1. Komisja jest wspierana przez komitet.


(1)

Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13.

L 311/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

21.11.2008

Termin ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

4.6.

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (1) W odniesieniu do dyrektywy 1999/31/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załączników do tej dyrektywy do postępu technicznego oraz do przyjmowania środków służących standaryzacji kontroli, pobierania próbek i metod analizy. Ponieważ środki te mają zakres generalny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 1999/31/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.