Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 43

c)

Środki, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a), mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3. Środki, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b) i c), przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 10 ust. 2.”; 2) artykuł 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.


4.8.

Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (1) W odniesieniu do dyrektywy 2000/76/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do ustalania kryteriów dla wymagań odnoszących się do zmniejszenia częstotliwości niektórych okresowych pomiarów, do ustalenia daty, od której przeprowadzane są pomiary ciągłe niektórych dopuszczalnych wielkości emisji do powietrza; do dostosowania art. 10, 11 i 13 oraz załączników I i III do postępu technicznego lub nowych wyników badań dotyczących korzyści dla zdrowia wynikających ze zmniejszenia emisji, oraz do dostosowywania tabel w załączniku II pkt 2.1. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2000/76/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 2000/76/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 7 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „7. Właściwe władze mogą zezwolić w pozwoleniu na zmniejszenie częstotliwości okresowych pomiarów dotyczących metali ciężkich z dwóch pomiarów rocznie na jeden pomiar co dwa lata oraz dotyczących dioksyn i furanów z dwóch pomiarów rocznie na jeden pomiar rocznie, pod warunkiem że emisje powstające ze spalania lub współspalania wynoszą poniżej 50 % dopuszczalnych wielkości

(1)

Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 91.

L 311/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

emisji ustalonych odpowiednio zgodnie z załącznikiem II lub załącznikiem V oraz że istnieją kryteria dla wymagań, które należy spełnić. Komisja przyjmuje środki ustalające te kryteria, oparte co najmniej na przepisach lit. a) i d) akapitu drugiego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 2.”; b) ustęp 13 otrzymuje brzmienie: „13. Komisja ustala datę, od której przeprowadzane są zgodnie z załącznikiem III pomiary ciągłe dopuszczalnych wielkości emisji do powietrza w odniesieniu do metali ciężkich, dioksyn i furanów, tak szybko jak we Wspólnocie będą dostępne odpowiednie techniki pomiarowe. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 2.”;

21.11.2008

2)

artykuł 16 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 16 Dostosowanie do postępu technicznego lub nowych wyników badań Komisja przyjmuje środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy i dostosowujące art. 10, 11 i 13 oraz załączniki I i III do postępu technicznego lub nowych wyników badań dotyczących korzyści dla zdrowia wynikających ze zmniejszenia emisji zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 2.”;

3)

artykuł 17 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 17 Procedura komitetu 1. Komisję jest wspierana przez komitet.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.