Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 43

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów przepisow jej art. 8.”; 4) w załączniku II pkt II.2.1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „W przypadkach gdy dla dużych instalacji spalania energetycznego ustalono w dyrektywie 2001/80/WE bardziej rygorystyczne dopuszczalne wielkości emisji, bądź gdy takie wielkości zostaną ustalone w przyszłym prawodawstwie wspólnotowym, wielkości zmienione zastępują dla danych instalacji i zanieczyszczeń dopuszczalne wielkości emisji ustanowione w następujących tabelach (Cproc). W takim przypadku Komisja dostosowuje te tabele do bardziej rygorystycznych dopuszczalnych wielkości emisji. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się niezwłocznie zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 2.”.


4.9.

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (1) W odniesieniu do dyrektywy 2002/49/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załącznika I pkt 3 oraz załączników II i III do niej do postępu naukowego i technicznego oraz do ustanawiania wspólnych metod oceny. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/49/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 2002/49/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Komisja ustanawia, w trybie zmiany załącznika II, wspólne metody oceny na potrzeby ustalania L den i Lnight. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3. Do czasu przyjęcia

(1)

Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12.

21.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

tych metod dopuszcza się stosowanie przez państwa członkowskie metod oceny, dostosowanych zgodnie z załącznikiem II i opartych na metodach ustanowionych w ich krajowym ustawodawstwie. W takich przypadkach państwa członikowskie muszą wykazać, że wyniki uzyskane metodami, o których mowa, są równorzędne z wynikami uzyskiwanymi przy zastosowaniu metod określonych w załączniku II pkt 2.2.”;

L 311/21

2)

artykuł 12 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 12 Dostosowanie do postępu naukowo-techniczego Komisja dostosowuje załącznik I pkt 3 oraz załączniki II i III do niniejszej dyrektywy do postępu naukowego i technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.”;

3)

w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8.”;

4)

w załączniku III drugie zdanie formuły wprowadzającej otrzymuje brzmienie: „Współczynniki dawka-skutek, które będą wprowadzone w przyszłości zmianami do niniejszego załącznika zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3, będą dotyczyć w szczególności:”.

4.10.

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (1) W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 należy przyznać Komisji uprawnienia do ustanawiania oraz dostosowywania systemu opracowania i przydzielania niepowtarzalnych identyfikatorów GMO.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.