Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 43

Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne tego rozporządzenia, poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 8 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 8 Niepowtarzalne identyfikatory Komisja: a) przed stosowaniem art. 1–7 ustanawia system opracowania i przydzielania niepowtarzalnych identyfikatorów GMO; dostosowuje we właściwym przypadku system przewidziany w lit. a). Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 2. Wykonując powyższe, należy wziąć pod uwagę rozwój sytuacji w gremiach międzynarodowych.”;


b)

(1)

Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24.

L 311/22

PL

2)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

w art. 10 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/ 468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”; b) skreśla się ust. 4.

21.11.2008

4.11.

Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów (1) W odniesieniu do dyrektywy 2004/42/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załącznika III do niej do postępu technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2004/42/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 2004/42/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 11 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 11 Dostosowanie do postępu technicznego Komisja dostosowuje załącznik III do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”; 2) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

4.12.

Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (2) W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 842/2006 należy przyznać Komisji uprawnienia do ustanawiania standardowych wymagań dotyczących kontroli wycieków, do ustanawiania minimalnych wymagań i warunków wzajemnego uznawania w odniesieniu do programów szkoleniowych i certyfikacji oraz uprawnienia do przyjmowania dodatkowych wymogów dotyczących etykietowania. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niz istotne rozporządzenia (WE) nr 842/2006 poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 842/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Komisja ustala standardowe wymagania dotyczące kontroli wycieków dla każdego z zastosowań, o których mowa ust. 1. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.