Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 43

Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2006/113/ WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 2006/113/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 12 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 12 Komisja, wspierana przez komitet ustanowiony art. 13 ust. 1 dyrektywy 2006/44/WE, przyjmuje zmiany niezbędne do dostosowywania do postępu naukowego i technicznego wartości G parametrów oraz metod analizy wymienionych w załączniku I do niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2 dyrektywy 2006/44/WE.”.


5. 5.1.

EUROSTAT Rozporządzenie Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie (2) W odniesieniu do rozporządzenia (EWG) nr 696/93 należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załącznika do niego do postępu gospodarczego i technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (EWG) nr 696/93, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w rozporządzeniu (EWG) nr 696/93 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuły 5 i 6 otrzymują brzmienie: „Artykuł 5 Po zakończeniu okresu przejściowego określonego w art. 4 Komisja może, zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 7 ust. 2, upoważnić państwo członkowskie do stosowania innych jednostek statystycznych systemu produkcyjnego. Artykuł 6 Komisja przyjmuje środki w celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia, w tym środki mające na celu dostosowanie do postępu gospodarczego i technicznego, szczególnie w zakresie jednostek statystycznych systemu produkcyjnego, stosowanych kryteriów i definicji określonych w załączniku. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3.”; 2) artykuł 7 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 7 1. Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Programu Statystycznego.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. Termin określony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

(1) (2) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 14. Dz.U. L 76 z 30.3.1993, s. 1.

21.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

L 311/25

5.2.

Dyrektywa Rady 95/57/WE z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki (1) W odniesieniu do dyrektywy 95/57/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do ustalania definicji mających zastosowanie do właściwości zbierania danych oraz wszelkich zmian wykazu takich właściwości, uprawnienia do przyjmowania wymagań minimalnych odnoszących się do dokładności wyników oraz procedury zapewnienia zharmonizowanego przetwarzania powtarzających się odchyleń oraz uprawnienia do przyjmowania szczegółowych zasad przetwarzania przez państwa członkowskie zebranych informacji. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 95/57/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.