Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 43

Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 1999/4/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 1999/4/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 4 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 Decyzję w sprawie dostosowania niniejszej dyrektywy do ogólnych przepisów wspólnotowych mających zastosowanie do środków spożywczych podejmuje Komisja. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5 ust. 2.”; 2) artykuł 5 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5 1. Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (*). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1−4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.


(*)

Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.”.

1.2.

Dyrektywa 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnosząca się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2) W odniesieniu do dyrektywy 2000/36/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków koniecznych do jej wykonania. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2000/36/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 2000/36/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Następujące środki konieczne do wykonania niniejszej dyrektywy i mające na celu zmianę jej elementów innych niż istotne, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 2: — środki dostosowujące niniejszą dyrektywę do ogólnych przepisów prawa wspólnotowego, mających zastosowanie do środków spożywczych,

(1) (2)

Dz.U. L 66 z 13.3.1999, s. 26. Dz.U. L 197 z 3.8.2000, s. 19.

L 311/4

PL

— 2)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

środki dostosowujące przepisy załącznika I B ust. 2, I C oraz I D do postępu technicznego.”;

21.11.2008

artykuł 6 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 6 1. Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (*). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1−4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

(*)

Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.”.

2. 2.1.

ZATRUDNIENIE Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (1) W odniesieniu do dyrektywy 89/391/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do dokonywania dostosowań o charakterze ściśle technicznym dyrektyw szczegółowych przewidzianych w art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/ EWG, wynikających z przyjęcia dyrektyw w sprawie harmonizacji technicznej i normalizacji, jak również z postępu technicznego, zmian w międzynarodowych uregulowaniach lub specyfikacjach oraz z najnowszego stanu wiedzy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne tych dyrektyw szczegółowych, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.