Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 43

W związku z powyższym w dyrektywie 95/57/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Komisja ustala definicje mające zastosowanie do właściwości zbierania danych oraz wszelkie zmiany wykazu właściwości zbierania danych. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2.”; 2) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jeśli jest to możliwe, zbieranie informacji statystycznych zapewnia spełnianie niezbędnych wymagań minimalnych odnoszących się do dokładności. Te wymagania i procedury zapewnienia zharmonizowanego przetwarzania powtarzających się odchyleń ustala Komisja. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2. Minimalne wymagania odnoszące się do dokładności ustala się w szczególności w odniesieniu do pobytów obejmujących nocleg w skali roku na poziomie krajowym.”; 3) artykuł 6 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 6 Przetwarzanie danych Państwa członkowskie przetwarzają informacje zebrane na mocy art. 3 zgodnie z wymogiem zachowania dokładności, o której mowa w art. 4, oraz ze szczegółowymi zasadami przyjętymi przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2. Na poziomie regionalnym zachowuje się zgodność z nomenklaturą jednostek terytorialnych (NUTS) Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich.”; 4) 5) 6) w art. 7 ust. 3 wyrażenie „w art. 12” zastępuje się wyrażeniem „w art. 12 ust. 1”; w art. 9 wyrażenie „w art. 12” zastępuje się wyrażeniem „w art. 12 ust. 1”; w art. 11 dodaje się akapity w brzmieniu: „Środki odnoszące się do art. 3, 4 i 6, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2. Środki odnoszące się do art. 7 i 9 przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 1.”;


(1)

Dz.U. L 291 z 6.12.1995, s. 32.

L 311/26

PL

7)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

21.11.2008

5.3.

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (1) W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania jednostek administracyjnych na potrzeby klasyfikacji NUTS, do ustanawiania dla poszczególnych jednostek nieadministracyjnych możliwości odbiegania od przedziałów demograficznych, do zmiany mniejszych jednostek administracyjnych na potrzeby poziomu NUTS 3 oraz do zmiany klasyfikacji NUTS. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 1059/2003, między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „4. Istniejące jednostki administracyjne wykorzystywane dla klasyfikacji NUTS przedstawiono w załączniku II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.