Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 43

Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia i dostosowujące załącznik II przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.”; b) w ust. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Poszczególne jednostki nieadministracyjne mogą odbiegać od tych przedziałów z powodu szczególnych geograficznych, społeczno-ekonomicznych, historycznych, kulturowych lub środowiskowych uwarunkowań, co szczególnie dotyczy wysp i regionów najbardziej oddalonych. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.”; 2) w art. 4 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia i dostosowujące załącznik III przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.”; 3) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 4 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „4. Zmiany w klasyfikacji NUTS przyjmuje się w drugiej połowie roku kalendarzowego, nie częściej jednak niż co trzy lata, na podstawie kryteriów zdefiniowanych w art. 3. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.”; b) ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „5. Po przyjęciu zmiany w klasyfikacji NUTS dane państwo członkowskie przekaże Komisji szereg czasowy dla nowego podziału regionalnego w celu zastąpienia przekazanych wcześniej danych. Lista szeregu czasowego oraz jego długość są określane przez Komisję, biorąc pod uwagę możliwość ich


(1)

Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1.

21.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

dostarczenia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2. Szeregi czasowe należy przekazać w okresie dwóch lat od daty wprowadzenia zmiany w klasyfikacji NUTS.”;

L 311/27

4)

artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7 1. Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Programu Statystycznego.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

5.4.

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (1) W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków dotyczących wtórnych obszarów docelowych oraz jednostek włączonych do prób wstępnych, a także środków uwzględniających zmiany gospodarcze i techniczne. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 1177/2003, między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1177/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wtórne obszary docelowe włączane są corocznie, począwszy od 2005 r., tylko do składnika przekrojowego. Każdego roku będzie włączany jeden obszar docelowy. Środki definiujące takie obszary docelowe, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.