Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 43

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 808/2004 art. 8 i 9 otrzymują brzmienie: „Artykuł 8 Środki wykonawcze 1. Środki konieczne w celu wykonania niniejszego rozporządzenia dotyczą wyboru i specyfikacji, dostosowania i modyfikacji tematów i ich cech, opracowania, okresów referencyjnych i rozkładu cech, okresowości i terminu dostarczania danych oraz końcowych terminów dostarczenia wyników.

(1) (2)

Dz.U. L 33 z 5.2.2004, s. 1. Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 49.


21.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/29

2. Komisja ustanawia środki wykonawcze, łącznie ze środkami dostosowawczymi i uaktualniającymi, uwzględniającymi zmiany gospodarcze i techniczne. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2, uwzględniając zasoby państw członkowskich i obciążenie respondentów, techniczną i metodologiczną wykonalność oraz wiarygodność wyników. 3. Środki wykonawcze są przyjmowane przynajmniej 9 miesięcy przed rozpoczęciem okresu zbierania danych.

Artykuł 9 Procedura komitetu 1. Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Programu Statystycznego.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

5.7.

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (1) W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 184/2004 należy przyznać Komisji uprawnienia do określania wspólnych standardów jakości, jak również zawartości i częstotliwości raportów jakości oraz do dostosowywania załączników do zmian gospodarczych i technicznych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 184/2005, między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 184/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Komisja określa wspólne standardy jakości, jak również zawartość i częstotliwość raportów jakości, uwzględniając wpływ na koszt zbierania i opracowywania danych oraz istotnych zmian dotyczących zbierania danych. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3. Jakość przekazywanych danych jest oceniana na podstawie raportów jakości przez Komisję wspomaganą przez Komitet ds. Bilansu Płatniczego, o którym mowa w art. 11 ust. 1. Ocena przeprowadzona przez Komisję jest przesyłana do wiadomości Parlamentu Europejskiego.”; 2) artykuły 10 i 11 otrzymują brzmienie: „Artykuł 10 Przystosowanie do zmian gospodarczych i technicznych Komisja przyjmuje następujące środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienia, i konieczne do uwzględnienia zmian gospodarczych i technicznych, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3: a) środki aktualizujące wymagania odnoszące się do danych, łącznie z terminami ich przekazywania oraz zmianami, uzupełnieniami i ograniczeniami poszczególnych kategorii danych, zawarte w załączniku I;

(1)

Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 23.

L 311/30

PL

b)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

środki aktualizujące definicje zawarte w załączniku II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.