Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 25

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 25

Strona 25 z 43

6. 6.1.

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (1) W odniesieniu do dyrektywy 1999/93/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do ustanawiania kryteriów, na podstawie których państwa członkowskie będą mogły określić, czy konieczne jest powołanie organu odpowiedzialnego za ocenę zgodności bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisów z wymogami załącznika III. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 1999/93/WE poprzez jej uzupełnienie o nowe elementy inne niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 1999/93/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w artykule 3 ust. 4 pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: „Zgodność bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu z wymogami ustanowionymi w załączniku III stwierdzają właściwe organy publiczne lub prywatne, powołane przez państwa członkowskie. Komisja ustanawia kryteria, na podstawie których państwa członkowskie będą mogły określić, czy konieczne jest powołanie takiego organu. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 3.”; 2) 3) w art. 3 ust. 5 słowa „w art. 9” zastępuje się słowami „w art. 9 ust. 2”; artykuł 9 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 9 Procedura komitetu 1. Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Podpisów Elektronicznych.


(1)

Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12.

L 311/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

21.11.2008

Termin określony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

6.2.

Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie domeny najwyższego poziomu „.eu” (1) W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 733/2002 należy przyznać Komisji uprawnienia do ustanawiania kryteriów i procedur w celu powołania Rejestru oraz do ustanawiania zasad porządku publicznego dotyczących warunków wprowadzenia i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu (TLD) „.eu”, a także zasad porządku publicznego w zakresie rejestracji. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 733/2002 poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia kryteriów i procedur związanych z powołaniem Rejestru.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 733/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

ustanawia kryteria i procedurę powołania Rejestru. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 3. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 6 ust. 4;”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.