Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 29

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 29

Strona 29 z 43

2)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11 Procedury pobierania próbek z głęboko mrożonych środków spożywczych oraz procedury monitoringu ich temperatury i monitoringu temperatury w środkach przewozu, składach i magazynach są określane przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”;


3)

w artykule 12 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustep 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/ 468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

b)

ustęp 3 zostaje skreślony.

8.2.

Dyrektywa Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych (1) W odniesieniu do dyrektywy 90/496/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania przepisów koniecznych do dokonania zmian w wykazie witamin, minerałów i ich zalecanego dziennego spożycia; określania definicji błonnika spożywczego i związanych z nim metod analizy; ograniczania lub zakazywania oświadczeń żywieniowych; wprowadzania zmian i rozszerzania wykazu rodzajów składników spożywczych i ich współczynników przeliczeniowych, jak również ustanawiania zasad dotyczących zakresu informacji i sposobu jej podania w odniesieniu do środków spożywczych niepaczkowanych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 90/496/EWG, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 90/496/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 4 lit. a) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy i zmieniające wykaz witamin, minerałów i ich zalecanego dziennego spożycia przyjmowane są przez Komisję zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3;”;

2)

(1)

w art. 1 ust. 4 lit. b) trzeci akapit słowa „w art. 10” zastępuje się słowami „w art. 10 ust. 2”;

Dz.U. L 276 z 6.10.1990, s. 40.

21.11.2008

PL

3)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

w art. 1 ust. 4 lit. j) otrzymuje brzmienie: „j) »błonnik pokarmowy« oznacza materiał zdefiniowany przez Komisję i mierzony metodą analizy, która zostanie ustalona przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3;”;

L 311/37

4)

artykuł 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Jedynymi dozwolonymi oświadczeniami żywieniowymi są oświadczenia odnoszące się do wartości energetycznej, składników odżywczych wymienionych w art. 1 ust. 4 lit. a) ppkt (ii) oraz do substancji, które należą bądź które są składnikami kategorii tych składników odżywczych. Przepisy ograniczające lub zakazujące oświadczeń żywieniowych w rozumieniu niniejszego artykułu są przyjmowane przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.”;

5)

w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W celu dokładniejszego obliczenia wartości energetycznej środków spożywczych Komisja przyjmuje zmiany współczynników przeliczeniowych wymienionych w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.