Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 30

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 30

Strona 30 z 43

1 oraz uzupełnienia określonego w tym ustępie wykazu substancji, które należą lub które są składnikami jednej z kategorii składników odżywczych określonych w nim oraz ich współczynników przeliczeniowych. Środki takie, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.”;

6) 7) 8) 9)

w art. 6 ust. 3 słowa „art. 10” zastępuje się słowami „art. 10 ust. 2”; w art. 6 ust. 5 lit. b) słowa „w art. 10” zastępuje się słowami „w art. 10 ust. 2”; w art. 6 ust. 8 akapit drugi słowa „w art. 10” zastępuje się słowami „w art. 10 ust. 2”; artykuł 8 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 8 W przypadku środków spożywczych niepaczkowanych, przeznaczonych na sprzedaż dla konsumenta końcowego lub przeznaczonych dla zakładów żywienia zbiorowego, oraz w przypadku środków spożywczych pakowanych w punkcie sprzedaży na wniosek kupującego, lub paczkowanych w celu niezwłocznej sprzedaży, zakres informacji określony w art. 4 oraz sposób jej podania mogą zostać ustalone na mocy prawa krajowego do czasu ewentualnego przyjęcia środków przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.”;


10)

w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

8.3.

Dyrektywa 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego (1) W odniesieniu do dyrektywy 1999/2/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do wdrażania zasad odnoszących się do napromienienia środków spożywczych. Ponieważ środki te mają zakres generalny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 1999/2/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(1)

Dz.U. L 66 z 13.3.1999, s. 16.

L 311/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2008

Ze względu na potrzebę skutecznego działania terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą powinny zostać skrócone dla ustanowienia niektórych wyjątków od zasad odnoszących się do dozwolonych maksymalnych dawek promieniowania, któremu można poddawać środki spożywcze, do obróbki poprzez poddanie promieniowaniu wraz z obróbką chemiczną, jak również do przyjęcia dodatkowych wymogów odnoszących się do zatwierdzania jednostek przeprowadzających napromieniowanie. W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia zmian do dyrektywy 1999/2/WE lub do dyrektyw wykonawczych do nich poprzez ustanowienie zakazów i ograniczeń w porównaniu z dotychczasową sytuacją prawną w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. W związku z powyższym w dyrektywie 1999/2/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Komisja może przyjąć środki stanowiące odstępstwo od ust. 1. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.