Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 43

W związku z powyższym w dyrektywie 91/672/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4 W razie potrzeby Komisja dostosowuje wykaz patentów znajdujący się w załączniku I do niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.”;


(1) Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 29.

21.11.2008

PL

2)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

artykuł 7 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 7 1. Komisja jest wspierana przez komitet.

L 311/41

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

9.2.

Dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego (1) W odniesieniu do dyrektywy 92/75/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do uzupełniania wykazu zawartego w jej art. 1 ust. 1 o dalsze typy urządzeń gospodarstwa domowego i do przyjmowania środków dotyczących wymienionych typów urządzeń gospodarstwa domowego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 92/75/EWG poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 92/75/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wykaz zawarty w niniejszym artykule może być uzupełniany o dalsze typy urządzeń gospodarstwa domowego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”; 2) artykuł 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Szczegóły dotyczące etykiety i karty zostaną określone w dyrektywach odnoszących się do każdego typu urządzeń przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”; 3) artykuł 9 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 9 Komisja przyjmuje i dostosowuje do podstępu technicznego środki dotyczące stworzenia i działania systemu poprzez wdrażanie dyrektyw oraz poprzez uzupełnianie wykazu zawartego w art. 1 ust. 1 o dalsze urządzenia gospodarstwa domowego, jeżeli istnieje możliwość znacznych oszczędności energii. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”;. 4) artykuł 10 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 10 1. Komisja jest wspierana przez komitet.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

(1) Dz.U. L 297 z 13.10.1992, s. 16.

L 311/42

9.3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2008

Dyrektywa Rady 96/50/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie harmonizacji warunków uzyskiwania krajowych patentów kapitanów łodzi do celów przewozu towarów i pasażerów śródlądowymi wodnymi drogami we Wspólnocie (1) W odniesieniu do dyrektywy 96/50/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowania formularza świadectwa kapitana łodzi do rozwoju w zakresie wiedzy zawodowej wymaganej do uzyskania takiego świadectwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.