Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 35

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 35

Strona 35 z 43

b) oraz odniesień do aktów wspólnotowych i aktów MOM oraz do dostosowywania załączników w celu ulepszenia systemu ustanowionego w dyrektywie i uwzględnienia środków wspólnotowych i środków MOM, które wejdą w życie później, tak aby zapewnić ich jednolite wdrożenie. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2000/59/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 2000/59/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 14 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 14 Procedura komitetu 1. Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS), powołany na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (*). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.


(*) 2)

Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.”;

artykuł 15 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 15 Procedura wprowadzania zmian Załączniki do niniejszej dyrektywy, definicja w art. 2 lit. b) i odniesienia do aktów wspólnotowych oraz do aktów MOM mogą zostać dostosowane przez Komisję w celu ich uzgodnienia ze środkami wspólnotowymi lub środkami MOM, które weszły w życie, o ile takie zmiany nie rozszerzają zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

(1)

Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 81.

L 311/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Ponadto załączniki do niniejszej dyrektywy mogą zostać zmienione przez Komisję, jeżeli jest to konieczne celem poprawy systemu ustanowionego w niniejszej dyrektywie, o ile takie zmiany nie rozszerzają zakresu stosowania niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2. Zmiany w aktach międzynarodowych określonych w art. 2 mogą zostać wyłączone z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002.”.

21.11.2008

9.6.

Dyrektywa 2001/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r. ustanawiająca zharmonizowane wymagania i procedury dotyczące bezpieczeństwa załadunku i wyładunku na masowcach (1) W odniesieniu do dyrektywy 2001/96/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania niektórych definicji, odniesień do konwencji i kodeksów międzynarodowych, odniesień do rezolucji i okólników MOM, odniesień do norm ISO oraz odniesień do aktów wspólnotowych i ich załączników, bez rozszerzenia zakresu stosowania dyrektywy, w celu zastosowania procedur ustanowionych w dyrektywie i w celu dostosowania się do międzynarodowych i wspólnotowych aktów, przyjętych, zmienionych lub wprowadzonych w życie po przyjęciu dyrektywy 2001/96/WE, o ile nie prowadzi to do rozszerzenia zakresu stosowania tej dyrektywy. Należy również przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania zmian w procedurach między masowcami a terminalami i zobowiązaniach w zakresie składania sprawozdań. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2001/96/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 2001/96/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 14 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 14 Procedura komitetu 1. Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS), powołany na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (*). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.