Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 37

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 37

Strona 37 z 43

W związku z powyższym w dyrektywie 2002/30/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

(1) (2)

w lit. b) skreśla się ostatnie zdanie;

Dz.U. L 67 z 9.3.2002, s. 31. Dz.U. L 85 z 28.3.2002, s. 40.

L 311/46

PL

b)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

dodaje się akapit drugi w brzmieniu: „Komisja może wprowadzić zmiany w załączniku I. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3;”;


21.11.2008

2)

artykuł 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

9.9.

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (1) W odniesieniu do dyrektywy 2002/91/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania do postępu technicznego niektórych części ram ogólnych określonych w załączniku do wspomnianej dyrektywy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/91/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 2002/91/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Państwa członkowskie stosują na poziomie krajowym lub regionalnym metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynków, na podstawie ram ogólnych podanych w załączniku do niniejszej dyrektywy. Komisja dostosowuje do postępu technicznego części 1 i 2 wspomnianych ram, uwzględniając przy tym normy lub kryteria stosowane zgodnie z prawem krajowym. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”; 2) w art. 13 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Dostosowania do postępu technicznego pkt 1 i 2 załącznika do niniejszej dyrektywy, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”; 3) artykuł 14 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 14 Procedura komitetu 1. Komisja jest wspierana przez komitet.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

9.10.

Dyrektywa 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (2) W odniesieniu do dyrektywy 2003/25/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania szczególnych wymogów wytrzymałości i w wytycznych skierowanych do krajowych organów administracyjnych w celu uwzględnienia zmian na szczeblu międzynarodowym, w szczególności na szczeblu MOM, i podniesienia

(1) (2)

Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 65. Dz.U. L 123 z 17.5.2003, s. 22.

21.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/47

skuteczności tej dyrektywy dzięki zdobytemu doświadczeniu i postępowi technologicznemu. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2003/25/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/ WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2003/25/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10 Dostosowania Komisja może wprowadzać zmiany w załącznikach do niniejszej dyrektywy w celu uwzględnienia osiągnięć na szczeblu międzynarodowym, w szczególności w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz w celu poprawy skuteczności niniejszej dyrektywy w świetle doświadczeń oraz postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.