Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 38

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 38

Strona 38 z 43

2)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11 Procedura komitetu 1. Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS), powołany na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (*).

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

(*)

Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.”.


9.11.

Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób (1) W odniesieniu do dyrektywy 2003/59/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowania załączników do niej do postępu naukowego i technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2003/59/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2003/59/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11 Dostosowanie do postępu naukowego i technicznego Dostosowania załączników I i II do postępu naukowego i technicznego, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2.”;

(1) Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 4.

L 311/48

PL

2)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

21.11.2008

„Artykuł 12 Procedura komitetu 1. Komisja jest wspierana przez komitet.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

9.12.

Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (1) W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 785/2004 należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania wartości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej odpowiednio za pasażerów, bagaż i ładunek oraz wartości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 785/2004, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 785/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wartości określone w niniejszym artykule mogą zostać odpowiednio dostosowane, jeżeli taka konieczność wynika z odpowiednich zmian w traktatach międzynarodowych. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 3.”;

2)

artykuł 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wartości określone w niniejszym artykule mogą zostać odpowiednio dostosowane, jeżeli taka konieczność wynika z odpowiednich zmian w traktatach międzynarodowych. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 3.”;

3)

artykuł 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.