Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 43

(1)

Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 153.

21.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

zawiadamiają o swojej zgodzie lub braku zgody, przekazują uwagi, stawiają pytania lub dodatkowe wymogi lub żądają dodatkowych kontroli oraz, jeśli sobie tego życzą, mogą wnioskować o zwrócenie się do Komitetu o zajęcie stanowiska zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 20 ust. 1. Kopie tych dokumentów są przesyłane Komisji. Korespondencja ta jest poufna.”;


L 311/9

2)

artykuł 18 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 18 Komisja dostosowuje załączniki I i II do niniejszej dyrektywy oraz przepisy odrębnych dyrektyw, które są wyraźnie wskazane w każdej z tych dyrektyw, do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy i odrębnych dyrektyw, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 20 ust. 2.”;

3)

w art. 20 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1−4 oraz art. 7 decyzji 1999/ 468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 3.

3.2.

Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (1) W odniesieniu do dyrektywy 76/769/EWG należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załączników do niej do postępu technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 76/769/EWG, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, taką jak pilna potrzeba zwiększenia ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu substancji niebezpiecznych, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 76/769/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 2a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2a W odniesieniu do substancji i preparatów uwzględnionych w niniejszej dyrektywie Komisja może dostosowywać załączniki do niniejszej dyrektywy do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 2b ust. 2. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 2b ust. 3.”;

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2b 1. Komisja jest wspierana przez komitet ustanowiony na podstawie art. 29 ust. 1 dyrektywy Rady 67/548/ EWG (*).

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 201.

L 311/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. 3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/ 468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. (*) Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1.”.

21.11.2008

3.3.

Dyrektywa 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających (1) W odniesieniu do dyrektywy 94/25/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania zmian w zależności od rozwoju wiedzy technicznej oraz nowych dowodów naukowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.