Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 313 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2008 z dnia 31 października 2008 r. zmieniające część III.10 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

Data ogłoszenia:2008-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 313 POZ 1

Strona 1 z 38
22.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1147/2008 z dnia 31 października 2008 r. zmieniające część III.10 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1), w szczególności jego art. 27, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

wprowadzenie zmian w części formularza notyfikacyjnego, którego wzór znajduje się w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 794/2004. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 794/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (2) ustanowiono wzór obowiązkowego wyczerpującego formularza notyfikacyjnego dla celów zgłaszania pomocy państwa. Po przyjęciu przez Komisję nowych wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska (3) konieczne jest

Artykuł 1 Część III.10 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2008 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. (2) Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1. (3) Dz.U. C 82 z 1.4.2008, s. 1.

L 313/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

22.11.2008

„CZĘŚĆ III.10 FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCYCH POMOCY PAŃSTWA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Z niniejszego formularza informacji uzupełniających należy korzystać w celu zgłoszenia wszelkiej pomocy objętej Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego (dalej zwanymi »wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska«) (1). Z formularza należy ponadto korzystać w przypadku pomocy indywidualnej na ochronę środowiska, która nie jest objęta wyłączeniem grupowym lub podlega obowiązkowi zgłoszenia indywidualnego, gdyż przekracza progi pomocy indywidualnej określone w wyłączeniu grupowym, powodujące obowiązek zgłoszenia.

1.

Podstawowe cechy zgłoszonego środka pomocy Proszę wypełnić części formularza zgłoszeniowego odnoszące się do rodzaju zgłoszonego środka. Poniżej zamieszczono podstawowe wskazówki. A) Proszę określić rodzaj pomocy oraz wypełnić odpowiednie pozycje rozdziału 3 niniejszego formularza (Zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE):  Pomoc dla przedsiębiorców spełniających wymogi surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych, proszę wypełnić podrozdział 3.1 Pomoc na zakup nowych środków transportu, spełniających wymogi surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych, proszę wypełnić podrozdział 3.1 Pomoc dla MŚP na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm wspólnotowych, proszę wypełnić podrozdział 3.2 Pomoc na badania środowiska, proszę wypełnić podrozdział 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 313 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.