Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 314 POZ 14 - Strona 2

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/18)

Data ogłoszenia:2008-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 314 POZ 14 - Strona 2

Strona 2 z 2
Artykuł 4 Przyjmowanie instrumentów dłużnych emitowanych przez instytucje kredytowe i będących przedmiotem obrotu na określonych rynkach nieregulowanych jako zabezpieczenia kwalifikowanego 1. Instrumenty dłużne emitowane przez instytucje kredytowe i będące przedmiotem obrotu na rynkach nieregulowanych wskazanych przez EBC stanowią zabezpieczenie kwalifikowane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. 2. Do wszystkich opisanych powyżej instrumentów dłuż­ nych Eurosystem stosuje dodatkową redukcję wartości (haircut) w wysokości 5 %. Artykuł 5 Przyjmowanie zabezpieczenia o ocenie kredytowej „BBB-” lub wyższej jako zabezpieczenia kwalifikowanego 1. Minimalnym wymogiem Eurosystemu w zakresie oceny jakości kredytowej aktywów stanowiących zabezpieczenie kwali­ fikowane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu jest ocena kredytowa odpowiadająca „BBB-”. Taka zmiana wymogów w zakresie oceny kredytowej ma zastosowanie zarówno do aktywów rynkowych jak i nierynkowych, z wyjątkiem papierów wartościowych zabezpieczonych na akty­ wach określonych w pkt 6.3 dokumentacji ogólnej, dla których w mocy pozostaje wymóg wysokiej jakości kredytowej. 2. Do wszystkich aktywów kwalifikowanych o ocenie kredy­ towej niższej niż „A-” Eurosystem stosuje dodatkową redukcję wartości (haircut) w wysokości 5 %. Artykuł 6 Przyjmowanie aktywów podporządkowanych z odpowiednimi gwarancjami jako zabezpieczenia kwalifikowanego 1. Do aktywów rynkowych stanowiących zabezpieczenie kwalifikowane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosys­ temu nie stosuje się wymogu braku podporządkowania zgodnie z pkt 6.2.1 dokumentacji ogólnej, jeżeli znajdujący się w dobrej sytuacji finansowej gwarant przedstawi w odniesieniu do tych aktywów bezwarunkową, nieodwołalną gwarancję płatną na


pierwsze żądanie, zgodną z dalszymi wymogami określonymi w pkt 6.3.2 dokumentacji ogólnej. 2. Do wszystkich opisanych powyżej aktywów Eurosystem stosuje dodatkową redukcję wartości (haircut) w wysokości 10 %, przy czym w przypadku wyceny teoretycznej stosuje się dodatkowe obniżenie wyceny w wysokości 5 %. Artykuł 7 Przyjmowanie depozytów terminowych jako zabezpieczenia kwalifikowanego Depozyty terminowe opisane w pkt 3.5 dokumentacji ogólnej przyjmowane od uprawnionych kontrahentów stanowią zabez­ pieczenie kwalifikowane dla wszystkich operacji refinansujących Eurosystemu. Artykuł 8 Dalsze środki wdrażające Rada Prezesów upoważniła Zarząd do podejmowania dalszych decyzji niezbędnych dla wdrożenia decyzji Rady Prezesów z dnia 15 października 2008 r. Artykuł 9 Weryfikacja KBC przesyłają EBC szczegółowe dane w zakresie dokumentacji oraz środków, za pomocą których zamierzają dostosować się do niniejszych wytycznych najpóźniej do dnia 25 listopada 2008 r. Artykuł 10 Postanowienia końcowe 1. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 25 listopada 2008 r. 2. Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Artykuł 11 Adresaci Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC uczestniczących państw członkowskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 21 listopada 2008 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 309 z 20.11.2008, s. 8.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 314 POZ 14 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 13 z 200825.11.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L314 - 7 z 200825.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L314 - 3 z 200825.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla pewnych stad okowiela, witlinka i plamiaka

 • Dz. U. L314 - 1 z 200825.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L314 - 0 z 200825.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.