Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 314 POZ 14

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/18)

Data ogłoszenia:2008-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 314 POZ 14

Strona 1 z 2
L 314/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2008

WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/18) (2008/880/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności pierwsze tiret art. 105 ust. 2, Rozszerzenie kryteriów kwalifikowania zabezpieczeń 1. Kryteria kwalifikowania zabezpieczeń określone w załączniku 1 do wytycznych EBC/2000/7 (zwanym dalej „dokumentacją ogólną”) rozszerza się zgodnie z postanowieniami art. 2–7. 2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy posta­ nowieniami niniejszych wytycznych a dokumentacją ogólną wdrożoną na poziomie krajowym przez KBC, decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszych wytycznych. W braku odmiennych postanowień niniejszych wytycznych, KBC kontynuują stosowanie wszystkich przepisów dokumen­ tacji ogólnej w niezmieniony sposób. Artykuł 2


(1)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, a w szczególności art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 w związku z pierwszym tiret art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 oraz pierwszym akapitem art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje: Przyjmowanie zabezpieczeń denominowanych w dolarach amerykańskich, funtach szterlingach lub jenach japońskich jako zabezpieczenia kwalifikowanego 1. Denominowane w dolarach amerykańskich, funtach szter­ lingach lub jenach japońskich rynkowe instrumenty dłużne określone w pkt 6.2.1 dokumentacji ogólnej stanowią kwalifi­ kowane zabezpieczenie dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, o ile: (i) zostały wyemitowane oraz są rejestrowa­ ne/rozliczane w strefie euro; oraz (ii) ich emitent ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2. Do wszystkich opisanych powyżej rynkowych instru­ mentów dłużnych Eurosystem stosuje dodatkową redukcję wartości (haircut) w wysokości 8 %. Artykuł 3 Przyjmowanie kredytów konsorcjalnych jako zabezpieczenia kwalifikowanego 1. Kredyty konsorcjalne stanowią zabezpieczenie kwalifiko­ wane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu wyłącznie jeżeli spełniają warunki określone w pkt 6.2.2 i 6.3.3 oraz dodatku 7 do dokumentacji ogólnej.

W celu tymczasowego zapewnienia zwiększonego zasi­ lania kontrahentów operacji polityki pieniężnej Eurosys­ temu w płynność, należy rozszerzyć kryteria kwalifiko­ wania zabezpieczeń ustanawianych na rzecz Eurosystemu przez kontrahentów operacji polityki pieniężnej Eurosys­ temu w celu pozyskania płynności. Kryteria te są okre­ ślone w wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1).

(2)

Dnia 15 października 2008 r. Rada Prezesów Europej­ skiego Banku Centralnego (EBC) zdecydowała o tymczasowym rozszerzeniu kryteriów kwalifikowania zabezpieczeń operacji Eurosystemu. Ponadto Rada Prezesów zdecydowała, że data wejścia tej decyzji w życie, jak również informacje o dalszych środkach dotyczących tak rozszerzonych kryteriów kwalifikujących zostaną podane do wiadomości w najbliższym możliwym terminie,

(1) Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.

25.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/15

2. Z zastrzeżeniem ustępu 1, kredyty konsorcjalne podlega­ jące przepisom prawa Anglii i Walii, które zostały przyjęte jako zabezpieczenie kwalifikowane do dnia 30 listopada 2008 r. zgodnie z wymogami określonymi w decyzji EBC/2008/15 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wdrożenia rozporządze­ nia EBC/2008/11 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwali­ fikowanego (1) dla potrzeb operacji polityki pieniężnej Eurosys­ temu pozostają zabezpieczeniem kwalifikowanym na czas trwania operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, dla której zostały przyjęte jako zabezpieczenie kwalifikowane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 314 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 13 z 200825.11.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L314 - 7 z 200825.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L314 - 3 z 200825.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla pewnych stad okowiela, witlinka i plamiaka

 • Dz. U. L314 - 1 z 200825.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L314 - 0 z 200825.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.