Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 314 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla pewnych stad okowiela, witlinka i plamiaka

Data ogłoszenia:2008-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 314 POZ 3

Strona 1 z 2
25.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1163/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla pewnych stad okowiela, witlinka i plamiaka

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W związku z tym udział Wspólnoty w całkowitych dopuszczalnych połowach (TAC) okowiela w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa oraz IV należy ustalić na poziomie 75 % ze 148 000 ton.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5 i art. 5 ust. 7,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 40/2008 limity połowowe dla stada witlinka w obszarach ICES IIIa oraz IV, a także w wodach WE obszaru ICES IIa, dla stada plamiaka w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIIb, IIIc oraz IIId i dla stada plamiaka w obszarze ICES IV oraz w wodach WE obszaru ICES IIa mogą zostać zmienione przez Komisję wskutek prze­ glądu limitów połowowych stada okowiela, zgodnie z art. 5 ust. 5 tego rozporządzenia, w celu uwzględnienia przyłowów przemysłowych tych stad w ramach połowów okowiela.

(1)

Wstępne limity połowowe dla stada okowiela w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa oraz IV zostały ustalone w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 40/2008.

(8)

(2)

Zgodnie z art. 5 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia Komisja może zmienić te limity połowowe w świetle informacji naukowych zebranych w pierwszej połowie 2008 r.

W związku z ograniczonymi połowami okowiela w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIIb, IIIc oraz IIId, a także w związku z brakiem nowych prognoz dotyczących przyłowów plamiaka i witlinka w ramach innych połowów paszowych doko­ nywanych na tych obszarach limity połowowe dla stad witlinka i plamiaka w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIIb, IIIc oraz IIId powinny pozostać niezmienione do końca 2008 r.

(3)

Biorąc pod uwagę informacje naukowe zebrane w pierwszej połowie 2008 r., należy ustalić ostateczne limity połowowe dla okowiela w przedmiotowych obsza­ rach.

(9)

W związku z ustalaniem ostatecznych limitów połowo­ wych dla okowiela w obszarze ICES IIIa i w wodach WE obszarów ICES IIa oraz IV należy zweryfikować limity połowowe dla witlinka i plamiaka w obszarze ICES IV oraz w wodach WE obszaru ICES IIa.

(4)

Według Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa połowy w 2008 r. do wiel­ kości 148 000 ton odpowiadałyby śmiertelności poło­ wowej 0,6 i powinny zapewnić utrzymanie stada powyżej limitów zapobiegawczych.

(10)

Okowiel jest gatunkiem żyjącym krótko. Dlatego też należy jak najszybciej wdrożyć limity połowowe, w celu uniknięcia opóźnienia, które mogłoby doprowa­ dzić do nadmiernej eksploatacji jego zasobów.

(5)

Okowiel stanowi zasób Morza Północnego dzielony z Norwegią, który w chwili obecnej nie jest jednak zarzą­ dzany wspólnie przez obie strony. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny być zgodne z konsultacjami przeprowadzonymi z Norwegią zgodnie z postanowieniami zawartymi w uzgodnionym protokole z dnia 26 listopada 2007 r. na temat wniosków konsul­ tacji dotyczących połowów prowadzonych przez Wspól­ notę Europejską i Norwegię.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IA do rozporządzenia (WE) nr 40/2008.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 314 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 14 z 200825.11.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/18)

 • Dz. U. L314 - 13 z 200825.11.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L314 - 7 z 200825.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L314 - 1 z 200825.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L314 - 0 z 200825.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.