Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 314 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

Data ogłoszenia:2008-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 314 POZ 7

Strona 1 z 4
25.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1164/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W celu zagwarantowania pewnego stopnia ciągłości wymiany handlowej i efektywnego zarządzania kontyn­ gentami, podmioty gospodarcze powinny mieć możli­ wość złożenia pierwszego wniosku o zezwolenie na przywóz na 2009 r. w ilości równej tej, która została przez nie przywieziona w 2008 r. W celu optymalnego wykorzystania ilości podmiot gospodarczy, który wykorzystał przynajmniej połowę kwoty, na którą wcześniej uzyskał zezwolenie, powinien posiadać możliwość złożenia wniosku w odniesieniu do pozostałych kwot, pod warunkiem że ilości te są dostępne w ramach kontyngentów. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie administracji, okres ważności zezwoleń na przywóz powinien wynosić dziewięć miesięcy od daty wystawienia, jednak nie dłużej niż do końca roku. Państwa członkowskie powinny wydawać zezwolenia dopiero po powiadomieniu przez Komisję, że ilości są dostępne i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot gospodarczy jest w stanie udowodnić zawarcie umowy i może zaświadczyć, w przypadku braku szczegółowych przepisów stanowią­ cych inaczej, że nie przyznano mu dotychczas wspólno­ towego zezwolenia na przywóz na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danych kategorii i krajów. Właściwe władze krajowe powinny jednak być upoważnione do przedłużenia, na wniosek impor­ terów, o trzy miesiące i najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r. okresu ważności zezwoleń, na podstawie których, do dnia złożenia wniosku, dokonano przywozu przynajmniej połowy przyznanych ilości. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Włókienniczego ustanowio­ nego na mocy art. 25 rozporządzenia (WE) nr 517/94,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przy­ wozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3 i 6 oraz art. 21 ust. 2,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(8)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94 ustanawia ograniczenia ilościowe na przywóz niektórych wyrobów włókienni­ czych pochodzących z niektórych krajów trzecich, które mają być przydzielone według kolejności zgłoszeń.

(2)

Na mocy tego rozporządzenia dopuszczalne jest zastoso­ wanie, w określonych okolicznościach, innych metod przydziału i podziału kontyngentów na transze lub zare­ zerwowanie części konkretnych limitów ilościowych wyłącznie dla wniosków popartych dowodami wcześniej­ szej realizacji przywozu.

(3)

Reguły zarządzania kontyngentami ustanowionymi na rok 2009 należy przyjąć przed rozpoczęciem roku kontyngentowego, tak aby nie doszło do nadmiernych zakłóceń ciągłości przepływów handlowych. Środki przyjęte w latach poprzednich, przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1402/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiającym reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2008 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 (2), okazały się zadowalające. Z tego względu uznano za właściwe ustanowienie podobnych reguł na rok 2009.

(9)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustanowienie reguł zarzą­ dzania kontyngentami ilościowymi na przywóz niektórych wyrobów włókienniczych określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 517/94 na rok 2009. Artykuł 2 Kontyngenty, o których mowa w art. 1, są przydzielane w porządku chronologicznym, w jakim Komisja otrzymała od państw członkowskich zawiadomienia o wnioskach indywidual­ nych pochodzących od podmiotów gospodarczych dotyczących ilości nieprzekraczających maksymalnych ilości przydziału dla każdego podmiotu gospodarczego, określonych w załączniku I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 314 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 14 z 200825.11.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/18)

 • Dz. U. L314 - 13 z 200825.11.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L314 - 3 z 200825.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla pewnych stad okowiela, witlinka i plamiaka

 • Dz. U. L314 - 1 z 200825.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L314 - 0 z 200825.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.