Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 315 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 7 na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 315 POZ 1

Strona 1 z 3
25.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 7 na rok budżetowy 2008

(2008/869/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, w brzmieniu przyjętym w dniu 13 grudnia 2007 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zawarte między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w dniu 17 maja 2006 r. (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 7/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, przedstawiony przez Komisję w dniu 15 września 2008 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7/2008 ustanowiony przez Radę w dniu 20 października 2008 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 21 października 2008 r.,


(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 71 z 14.3.2008. (3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 315/2

STWIERDZA:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2008

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący Unii Europejskiej nr 7 na rok budżetowy 2008 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 21 października 2008 r.

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

25.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 7 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2008

TREŚĆ

Strona

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 13: Polityka regionalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 7

25.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/5

SEKCJA III KOMISJA

L 315/6 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2008

WYDATKI

Środki 2008 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 7 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Tytuł 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Treść

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA KONKURENCJA ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ENERGIA I TRANSPORT ŚRODOWISKO BADANIA NAUKOWE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA RYNEK WEWNĘTRZNY POLITYKA REGIONALNA PODATKI I UNIA CELNA EDUKACJA I KULTURA KOMUNIKACJA OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI STOSUNKI ZEWNĘTRZNE HANDEL ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP ROZSZERZENIE POMOC HUMANITARNA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE ADMINISTRACJA KOMISJI BUDŻET KONTROLA STATYSTYKA EMERYTURY SŁUŻBY JĘZYKOWE REZERWY

399 843 108 584 259 816 92 469 867 11 482 263 347 54 071 553 837 1 915 116 407 402 488 305 4 047 778 253 1 492 412 417 361 422 000 976 197 100 61 033 641 36 622 620 871 124 288 903 1 331 452 201 206 336 798 682 712 057

413 953 108 530 836 316 92 869 867 11 133 430 372 52 457 417 501 1 708 975 007 297 622 305 4 115 320 253 1 548 233 417 372 417 000 807 991 951 60 733 641 30 912 639 514 107 920 903 1 341 859 393 196 956 798 564 148 871 12 780 000 0

399 843 108 584 259 816 92 469 867 11 482 263 347 54 071 553 837 1 915 116 407 402 488 305 4 047 778 253 1 492 412 417 361 422 000 976 197 100 61 033 641 36 635 400 871 124 288 903 1 331 452 201 206 336 798 682 712 057

413 953 108 530 836 316 92 869 867 11 133 430 372 52 457 417 501 1 708 975 007 297 622 305 4 115 320 253 1 548 233 417 372 417 000 807 991 951 60 733 641 30 912 639 514 107 920 903 1 341 859 393 196 956 798 564 148 871

714 434 878 3 918 594 643 77 931 919 1 316 479 752 1 093 159 050 770 100 282 74 378 000

551 941 878 3 298 156 881 76 787 919 1 178 004 752 1 831 928 450 773 100 282 69 328 000

714 434 878 3 918 594 643 77 931 919 1 316 479 752 1 093 159 050 770 100 282 74 378 000

551 941 878 3 298 156 881 76 787 919 1 178 004 752 1 831 928 450 773 100 282 69 328 000

19 20 21 22 23 24 25

176 764 806 963 537 940 273 655 597 10 238 890 121 204 623 1 080 502 000 365 506 445 1 824 993 050

176 764 806 966 037 940 273 655 597 10 238 890 106 004 623 1 080 502 000 365 506 445 567 758 950 12 780 000

176 764 806 963 537 940 273 655 597 10 238 890 121 204 623 1 080 502 000 365 506 445 1 824 993 050

176 764 806 966 037 940 273 655 597 10 238 890 106 004 623 1 080 502 000 365 506 445 567 758 950

26 27 28 29 30 31 40

Wydatki D — Ogółem 127 635 730 803 117 989 043 630

0 127 648 510 803 117 989 043 630

25.11.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 315 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.