Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą państwa członkowskie do wprowadzenia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z pewnych prowincji Kuby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6950)

Data ogłoszenia:2008-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 12

L 316/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą państwa członkowskie do wprowadzenia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z pewnych prowincji Kuby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6950) (2008/882/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Zjednoczone Królestwo wystąpiło o przedłużenie okresu stosowania tego odstępstwa.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Okoliczności uzasadniające odstępstwo nie ulegają zmianie, w związku z czym odstępstwo powinno być nadal stosowane.

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

(5)

Należy zatem 2003/63/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE ziemniaki, oprócz sadzeniaków, pochodzące z Kuby, nie mogą być wpro­ wadzane do Wspólnoty. Jednakże dyrektywa zezwala na odstępstwa od tej zasady, pod warunkiem że nie wystę­ puje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodli­ wych.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Artykuł 3 decyzji 2003/63/WE otrzymuje brzmienie:

(2)

Decyzja Komisji 2003/63/WE (2) przewiduje odstępstwo w odniesieniu do przywozu ziemniaków, oprócz sadze­ niaków, pochodzących z pewnych prowincji Kuby, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych warunków.

„Artykuł 3 Artykuł 1 ma zastosowanie do ziemniaków, oprócz sadze­ niaków, które wprowadzane są do Wspólnoty w okresach:

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 24 z 29.1.2003, s. 11.

(i) od 1 stycznia 2009 r. do 31 maja 2009 r.;

26.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/13

(ii) od 1 stycznia 2010 r. do 31 maja 2010 r.;

(iii) od 1 stycznia 2011 r. do 31 maja 2011 r.”.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 21 z 200826.11.2008

  Decyzja Rady 2008/884/WPZiB z dnia 21 listopada 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L316 - 14 z 200826.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do podziału Brazylii na regiony w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6977) (1)

 • Dz. U. L316 - 4 z 200826.11.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/107/WE z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej abamektyny, epoksykonazolu, fenpropimorfu, fenpyroksymatu i tralkoksydymu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L316 - 3 z 200826.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1169/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1449/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków o pozwolenia na przywóz w 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących cukru

 • Dz. U. L316 - 1 z 200826.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 0 z 200826.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.