Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do podziału Brazylii na regiony w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6977) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 14

Strona 1 z 4
L 316/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do podziału Brazylii na regiony w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6977)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/883/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 zdanie wprowadzające, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4,

(4)

dany region jest wolny od pryszczycy bez prowadzenia szczepień, dozwolony jest przywóz mięsa świeżego z kością, gdy natomiast region jest obszarem wolnym od pryszczycy, na którym prowadzone są szczepienia, do Wspólnoty może być przywożone jedynie mięso pozbawione kości i dojrzałe. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) określa status państw członkow­ skich OIE w zakresie pryszczycy, a Komisja podczas inspekcji weryfikuje status krajów trzecich pod względem zdrowia zwierząt i ich zdolność do spełnienia wymogów wspólnotowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

W lipcu 2008 r. OIE ponownie przyznała status obszarów wolnych od pryszczycy bez prowadzenia szczepień brazylijskiemu stanowi Mato Grosso do Sul.

(1)

W decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trze­ cich i ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwie­ rząt i ich świeżego mięsa (2) określono warunki sanitarne dla przywozu do Wspólnoty żywych zwierząt z wyjątkiem koniowatych oraz dla przywozu świeżego mięsa z tych zwierząt, łącznie z koniowatymi, lecz z wyłączeniem przetworów mięsnych.

(5)

Zważywszy na fakt, że stan Mato Grosso do Sul uznano za wolny od pryszczycy, i wziąwszy pod uwagę wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję w Brazylii, wymieniony stan należy ponownie umieścić w wykazie obszarów, z których przywóz do Wspólnoty świeżego i dojrzałego mięsa wołowego pozbawionego kości jest dozwolony na jednolitych warunkach obowiązujących w odniesieniu do pozostałych stanów Brazylii uznanych za wolne od pryszczycy, na których terenie prowadzone są szczepienia, i z których dozwolony jest obecnie tego rodzaju przywóz do Wspólnoty.

(2)

Decyzja 79/542/EWG przewiduje, że przywóz świeżego mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi jest dozwolony jedynie w przypadku, gdy takie mięso pochodzi z terytorium kraju trzeciego lub jego części wymienionych w części 1 załącznika II do tej decyzji, oraz że to świeże mięso powinno spełniać wymogi okre­ ślone w odpowiednim dla tego mięsa świadectwie wete­ rynaryjnym zgodnie ze wzorami przedstawionymi w części 2 tego załącznika i z uwzględnieniem wszelkich szczególnych warunków lub uzupełniających gwarancji wymaganych dla tego mięsa.

(6)

(3)

Wymogi dotyczące przywozu mięsa z krajów trzecich zależą w dużym stopniu od statusu tego kraju lub regionu eksportującego pod względem zdrowia. Jeżeli

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. (2) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, s. 15.

Niektóre części brazylijskich stanów Mato Grosso i Minas Gerais nie znajdują się obecnie w wykazie terytoriów wymienionych w części 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG, z których dozwolony jest przywóz do Wspólnoty świeżego i dojrzałego mięsa wołowego pozbawionego kości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 21 z 200826.11.2008

  Decyzja Rady 2008/884/WPZiB z dnia 21 listopada 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L316 - 12 z 200826.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą państwa członkowskie do wprowadzenia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z pewnych prowincji Kuby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6950)

 • Dz. U. L316 - 4 z 200826.11.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/107/WE z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej abamektyny, epoksykonazolu, fenpropimorfu, fenpyroksymatu i tralkoksydymu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L316 - 3 z 200826.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1169/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1449/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków o pozwolenia na przywóz w 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących cukru

 • Dz. U. L316 - 1 z 200826.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 0 z 200826.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.