Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/884/WPZiB z dnia 21 listopada 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Data ogłoszenia:2008-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 21

26.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/21

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2008/884/WPZiB z dnia 21 listopada 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając wspólne działanie Rady 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN), w szczególności jego art. 13 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 2 akapit pierwszy, tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej, Finansowa kwota referencyjna przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z misją EUPOL AFGANISTAN na okres od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 30 listopada 2009 r. wynosi 64 000 000 EUR. Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3


(1)

W dniu 30 maja 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/369/WPZiB (1) na okres trzech lat. Faza operacyjna misji EUPOL AFGANISTAN rozpoczęła się dnia 15 czerwca 2007 r.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 listopada 2008 r.

(2)

Do Rady należy określenie finansowej kwoty referen­ cyjnej przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z misją EUPOL AFGANISTAN na okres od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 30 listopada 2009 r.,

W imieniu Rady

E. WOERTH

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 139 z 31.5.2007, s. 33.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 14 z 200826.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do podziału Brazylii na regiony w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6977) (1)

 • Dz. U. L316 - 12 z 200826.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą państwa członkowskie do wprowadzenia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z pewnych prowincji Kuby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6950)

 • Dz. U. L316 - 4 z 200826.11.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/107/WE z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej abamektyny, epoksykonazolu, fenpropimorfu, fenpyroksymatu i tralkoksydymu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L316 - 3 z 200826.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1169/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1449/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków o pozwolenia na przywóz w 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących cukru

 • Dz. U. L316 - 1 z 200826.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 0 z 200826.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.