Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1169/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1449/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków o pozwolenia na przywóz w 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących cukru

Data ogłoszenia:2008-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 3

26.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1169/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1449/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków o pozwolenia na przywóz w 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących cukru

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 148 lit. c) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami tary­ fowymi i umowami preferencyjnymi (3), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 892/2008 (4), otworzyło nowe kontyngenty taryfowe o numerach porządkowych 09.4431 do 09.4437. Należy zatem rozszerzyć odstęp­ stwo w odniesieniu do terminów składania wniosków o pozwolenia na przywóz o nowe kontyngenty i w związku z tym wprowadzić zmianę do rozporządze­ nia (WE) nr 1449/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Artykuł 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1449/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. wprowadzającego odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 950/2006, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1100/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 508/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słod­ kich ziemniaków, skrobi z manioku, zbóż, ryżu, cukru, oliwy z oliwek i wprowadzającego odstępstwo od rozpo­ rządzeń (WE) nr 1445/95, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2008 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego (2), przewiduje odstępstwo w odniesieniu do terminów składania wniosków o pozwolenia na przywóz w 2008 r. w ramach kontyn­ gentów taryfowych dotyczących cukru. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1449/2007 otrzymuje brzmienie:

„1. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 950/2006, wnioski o pozwolenia na przywóz produktów sektora cukru w ramach kontyngentów 09.4331 do 09.4351, 09.4315 do 09.4320, 09.4324 do 09.4328, 09.4365, 09.4366, 09.4380 i 09.4390 oraz 09.4431 do 09.4437 w odniesieniu do roku 2008 można składać wyłącznie do dnia 12 grudnia 2008 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 323 z 8.12.2007, s. 8.

(3) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 1. (4) Dz.U. L 245 z 13.9.2008, s. 5.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 21 z 200826.11.2008

  Decyzja Rady 2008/884/WPZiB z dnia 21 listopada 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L316 - 14 z 200826.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do podziału Brazylii na regiony w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6977) (1)

 • Dz. U. L316 - 12 z 200826.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą państwa członkowskie do wprowadzenia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z pewnych prowincji Kuby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6950)

 • Dz. U. L316 - 4 z 200826.11.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/107/WE z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej abamektyny, epoksykonazolu, fenpropimorfu, fenpyroksymatu i tralkoksydymu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L316 - 1 z 200826.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 0 z 200826.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.