Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 4

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/107/WE z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej abamektyny, epoksykonazolu, fenpropimorfu, fenpyroksymatu i tralkoksydymu jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2008-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 4

Strona 1 z 6
L 316/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2008

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/107/WE z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej abamektyny, epoksykonazolu, fenpropimorfu, fenpyroksymatu i tralkoksydymu jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

sydymu państwem członkowskim pełniącym rolę spra­ wozdawcy było Zjednoczone Królestwo, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 6 września 2005 r.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 1490/2002 (3) ustanawiają szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które zostaną poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje abamektynę, epoksy­ konazol, fenpropimorf, fenpyroksymat i tralkoksydym.

Sprawozdania z oceny zostały poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i EFSA i przedstawione Komisji w formie sprawozdania naukowego EFSA doty­ czącego abamektyny w dniu 29 maja 2008 r., epoksy­ konazolu i tralkoksydymu w dniu 26 marca 2008 r., fenpropimorfu w dniu 14 kwietnia 2008 r. oraz fenpy­ roksymatu w dniu 5 maja 2008 r. (4). Sprawozdania te zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 11 lipca 2008 r. w formie opracowanych przez Komisję sprawozdań z przeglądu dotyczących abamek­ tyny, epoksykonazolu, fenpropimorfu, fenpyroksymatu i tralkoksydymu.

(4)

(2)

Wpływ wymienionych substancji czynnych na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 1490/2002 w odniesieniu do zakresu zastosowań propo­ nowanych przez powiadamiających. W rozporządzeniach tych wyznaczono również państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które mają przedkładać odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europej­ skiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1490/2002. W przypadku abamektyny państwem człon­ kowskim pełniącym rolę sprawozdawcy było Królestwo Niderlandów, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 27 października 2005 r. W przypadku epoksyko­ nazolu, fenpropimorfu oraz fenpyroksymatu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy były Niemcy, a wszystkie istotne informacje przekazano, odpowiednio, dnia 28 kwietnia 2005 r., 17 marca 2005 r. i 25 października 2005 r. W przypadku tralkok­

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające abamektynę, epoksyko­ nazol, fenpropimorf, fenpyroksymat i tralkoksydym zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniach z przeglądu. Należy zatem włączyć abamektynę, epoksy­ konazol, fenpropimorf, fenpyroksymat i tralkoksydym do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające wymie­ nione substancje czynne zgodnie z przepisami wymie­ nionej dyrektywy.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25. (3) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

(4) EFSA Scientific Report (2008) 148. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance abamectin (sfinali­ zowano 29 maja 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 316 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 21 z 200826.11.2008

  Decyzja Rady 2008/884/WPZiB z dnia 21 listopada 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L316 - 14 z 200826.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do podziału Brazylii na regiony w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6977) (1)

 • Dz. U. L316 - 12 z 200826.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą państwa członkowskie do wprowadzenia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z pewnych prowincji Kuby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6950)

 • Dz. U. L316 - 3 z 200826.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1169/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1449/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków o pozwolenia na przywóz w 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących cukru

 • Dz. U. L316 - 1 z 200826.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 0 z 200826.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.