Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 317 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dziewięciu członków i jedenastu zastępców członków Komitetu Regionów z Rumunii

Data ogłoszenia:2008-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 317 POZ 14

L 317/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dziewięciu członków i jedenastu zastępców członków Komitetu Regionów z Rumunii (2008/885/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

pana Dumitru Teodora BANCIU, pana Alexandru CORCO­ DELA i pana Dragoșa BENEI zwolniło się jedenaście stano­ wisk zastępcy członka Komitetu Regionów,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając propozycję rządu Rumunii, Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r., do Komitetu Regionów zostają niniejszym mianowane następujące osoby:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1). W dniu 1 stycznia 2007 r. Rada przyjęła decyzję 2007/6/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii i Rumunii (2).

a) na stanowisko członka:

— pan Mircea COSMA, președintele Consiliului Județean Prahova,

(2)

W związku z wygaśnięciem mandatów pana Emila CALOTĂ, pana Sergheia Florina ANGHELA, pana Doru Lauriana BĂDULESCU, pana Jenela COPILĂU, pana Jánosa DEMETERA, pani Ileany Vioricy ION, pana Gheorghe BACIU, pana Adrieana VIDEANU i pana Liviu Nicolae DRAGNEI zwolniło się dziewięć stanowisk członka Komi­ tetu Regionów.

— pan Răducu George FILIPESCU, președintele Consiliului Județean Călărași,

— pani Edita Emöke LOKODI, președintele Consiliului Jude­ țean Mureș,

(3)

W związku z wygaśnięciem mandatów pana Luciana FLAIȘERA, pana Corneliu BICHINEȚA, pana Dana Mihai GROZY, pana Iona OPRESCU, pana Răducu George FILI­ PESCU, pani Edity Emöke LOKODI, pana Tudora PENDIUCA, pana Nicușora Daniela CONSTANTINESCU,

— pan Gheorghe BUNEA STANCU, președintele Consiliului Județean Brăila,

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75. (2) Dz.U. L 1 z 4.1.2007, s. 13.

— pan Ion PRIOTEASA, președintele Consiliului Județean Dolj,

27.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/15

— pan Tudor PENDIUC, primarul municipiului Pitești, — pan Gheorghe FALCĂ, primarul municipiului Arad,

— pan Marian OPRIȘAN, președintele Consiliului Județean Vrancea,

— pan Gheorghe NICHITA, primarul municipiului Iași, — pan Decebal ARNĂUTU, primarul orașului Târgu-Neamț, — pan George SCRIPCARU, primarul municipiului Brașov, — pan Vasile SAVA, primarul orașului Țăndărei; b) na stanowisko zastępcy członka: — pan Silvian CIUPERCĂ, președintele Consiliului Județean Ialomița, — pan Mircea Ioan MOLOȚ, președintele Consiliului Jude­ țean Hunedoara, — pan Árpád Szabolcs CSEHI, președintele Consiliului Jude­ țean Satu-Mare, — pan Liviu Nicolae DRAGNEA, președintele Consiliului Județean Teleorman, — pan Gheorghe FLUTUR, președintele Consiliului Județean Suceava, — pan Péter FERENC, primarul orașului Sovata, — pani Mariana MIRCEA, primarul orașului Cernavodă, — pan Adrian Ovidiu TEBAN, primarul orașului Cugir.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2008 r.

W imieniu Rady

B. LAPORTE

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 317 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 24 z 200827.11.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/1/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L317 - 20 z 200827.11.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L317 - 19 z 200827.11.2008

  Decyzja Rady 2008/887/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L317 - 16 z 200827.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kenii w odniesieniu do filetów z tuńczyka (tuna loins) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6644)

 • Dz. U. L317 - 6 z 200827.11.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/108/WE z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flutolanilu, benfluralinu, fluazynamu, fuberidazolu i mepikwatu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L317 - 4 z 200827.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1172/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L317 - 3 z 200827.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1171/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 14 listopada do 21 listopada 2008 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L317 - 1 z 200827.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1170/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 0 z 200827.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.