Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 317 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kenii w odniesieniu do filetów z tuńczyka (tuna loins) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6644)

Data ogłoszenia:2008-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 317 POZ 16

Strona 1 z 2
L 317/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kenii w odniesieniu do filetów z tuńczyka (tuna loins) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6644) (2008/886/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczą­ cych produktów pochodzących z niektórych państw wchodzą­ cych w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (1), w szczególności art. 36 ust. 4 załącznika II do tego rozporzą­ dzenia, a także mając na uwadze, co następuje: Dnia 5 sierpnia 2008 r. Kenia zwróciła się, zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, o odstępstwo na okres jednego roku od reguł pochodzenia określonych w tym załączniku. Dnia 19 sierpnia 2008 r. Kenia przedstawiła dodatkowe infor­ macje związane z tym wnioskiem. Wniosek dotyczy całkowitej ilości wynoszącej 2 000 ton filetów z tuńczyka objętych pozycją HS nr 1604. Wniosek złożono ze względu na zmniejszenie połowów i podaży „pochodzącego” surowego tuńczyka na Oceanie Indyjskim. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kenię połowy „pochodzącego” surowego tuńczyka były niezwykle niskie, nawet uwzględniając normalne wahania sezonowe, i doprowadziły do obniżenia produkcji filetów z tuńczyka. Taka nietypowa sytuacja przez pewien czas uniemożliwia Kenii przestrzeganie reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007. W celu zagwarantowania, by po wygaśnięciu umowy o partnerstwie AKP-WE (2), Kenia mogła nadal prowadzić wywóz do Wspólnoty Europejskiej, należy przyznać nowe odstępstwo.


W celu zapewnienia sprawnego przejścia ze stosowania umowy o partnerstwie AKP-WE do umowy ustanawia­ jącej ramy dla Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami partnerskimi Wspólnoty Wschodnioa­ frykańskiej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (umowa przejściowa o partnerstwie między Wspólnotą Wschod­ nioafrykańską a UE), należy przyznać nowe odstępstwo z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2008 r.

(5)

Biorąc pod uwagę przedmiotowy przywóz, tymczasowe odstępstwo od reguł pochodzenia ustanowionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 nie spowoduje poważnego zagrożenia dla ustanowionego przemysłu wspólnotowego, pod warunkiem przestrze­ gania określonych warunków dotyczących ilości, nadzoru i czasu trwania.

(1)

(6)

Dlatego też uzasadnione jest przyznanie tymczasowego odstępstwa na mocy art. 36 ust. 1 lit. a) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007.

(7)

(2)

Na mocy art. 41 ust. 8 protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączonego do umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Wschodnioafrykańską a UE, Kenia będzie mogła korzystać z automatycznego odstępstwa od reguł pochodzenia dotyczących filetów z tuńczyka objętych pozycją HS nr 1604 w chwili, gdy umowa ta wejdzie w życie lub gdy będzie tymczasowo stosowana.

(8)

(3)

(1) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 1.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 reguły pochodzenia określone w załączniku II do tego rozporządzenia oraz odstępstwa od nich mają zostać zastąpione regułami ustanowionymi w umowie przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Wschod­ nioafrykańską a UE, której wejście w życie lub początek tymczasowego stosowania przewiduje się na 2008 r. Odstępstwo powinno zatem obowiązywać do dnia 31 grudnia 2008 r., zgodnie z wnioskiem Kenii, chyba że umowa przejściowa o partnerstwie między Wspólnotą Wschodnioafrykańską a UE wejdzie w życie lub będzie tymczasowo stosowana przed tą datą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 317 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 24 z 200827.11.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/1/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L317 - 20 z 200827.11.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L317 - 19 z 200827.11.2008

  Decyzja Rady 2008/887/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L317 - 14 z 200827.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dziewięciu członków i jedenastu zastępców członków Komitetu Regionów z Rumunii

 • Dz. U. L317 - 6 z 200827.11.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/108/WE z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flutolanilu, benfluralinu, fluazynamu, fuberidazolu i mepikwatu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L317 - 4 z 200827.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1172/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L317 - 3 z 200827.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1171/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 14 listopada do 21 listopada 2008 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L317 - 1 z 200827.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1170/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 0 z 200827.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.