Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 317 POZ 6

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/108/WE z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flutolanilu, benfluralinu, fluazynamu, fuberidazolu i mepikwatu jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2008-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 317 POZ 6

Strona 1 z 6
L 317/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2008

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/108/WE z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flutolanilu, benfluralinu, fluazynamu, fuberidazolu i mepikwatu jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy było Zjednoczone Królestwo, a wszystkie istotne infor­ macje przekazano dnia 5 kwietnia 2005 r.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniach Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 1490/2002 (3) ustanowiono szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które zostaną poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje flutolanil, benfluralin, fluazynam, fuberidazol i mepikwat.

Sprawozdania z oceny zostały poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i EFSA i przedstawione Komisji w formie sprawozdań naukowych EFSA, odpo­ wiednio: w dniu 3 marca 2008 r. w odniesieniu do flutolanilu i benfluralinu, w dniu 26 marca 2008 r. w odniesieniu do fluazynamu, w dniu 14 listopada 2007 r. w odniesieniu do fuberidazolu oraz w dniu 14 kwietnia 2008 r. w odniesieniu do mepikwatu (4). Sprawozdania te zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 20 maja 2008 r. w formie opra­ cowanych przez Komisję sprawozdań z przeglądu doty­ czących flutolanilu, benfluralinu, fluazynamu, fuberida­ zolu i mepikwatu.

(4)

(2)

Wpływ wymienionych substancji na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 1490/2002 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamia­ jących. W rozporządzeniach tych wyznaczono również państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które mają przedkładać odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1490/2002. W przypadku flutolanilu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Finlandia, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 13 czerwca 2005 r. W przypadku benfluralinu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Belgia, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 16 lutego 2006 r. W przypadku fluazynamu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Austria, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 3 stycznia 2006 r. W przypadku fuberidazolu

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające flutolanil, benfluralin, fluazynam, fuberidazol i mepikwat zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25. (3) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

(4) EFSA Scientific Report (2008) 126, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutolanil (Sprawoz­ danie naukowe EFSA (2008) 126, Wnioski z przeglądu w ramach oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej „fluto­ lanil”) (wersja ostateczna z dnia 3 marca 2008 r.). EFSA Scientific Report (2008) 127, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benfluralin (Spra­ wozdanie naukowe EFSA (2008) 127, Wnioski z przeglądu w ramach oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej „benfluralin”) (wersja ostateczna z dnia 3 marca 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 317 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 24 z 200827.11.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/1/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L317 - 20 z 200827.11.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L317 - 19 z 200827.11.2008

  Decyzja Rady 2008/887/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L317 - 16 z 200827.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kenii w odniesieniu do filetów z tuńczyka (tuna loins) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6644)

 • Dz. U. L317 - 14 z 200827.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dziewięciu członków i jedenastu zastępców członków Komitetu Regionów z Rumunii

 • Dz. U. L317 - 4 z 200827.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1172/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L317 - 3 z 200827.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1171/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 14 listopada do 21 listopada 2008 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L317 - 1 z 200827.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1170/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 0 z 200827.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.