Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 318 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniająca decyzje 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2005/342/WE, 2005/344/WE i 2005/360/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6941) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 318 POZ 12

L 318/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniająca decyzje 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2005/342/WE, 2005/344/WE i 2005/360/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6941)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/889/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewi­ dowanego programu przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2005/342/WE z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyzna­ wania wspólnotowego oznakowania ekologicznego deter­ gentom do ręcznego zmywania naczyń (4) traci ważność dnia 31 grudnia 2008 r.

(4)

Decyzja Komisji 2005/344/WE z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnoto­ wego oznakowania ekologicznego uniwersalnym środkom czyszczącym oraz środkom czyszczącym prze­ znaczonym do urządzeń sanitarnych (5) traci ważność dnia 31 grudnia 2008 r.

Decyzja Komisji 2002/747/WE z dnia 9 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyzna­ wania oznakowań ekologicznych na żarówki i zmieniająca decyzję 1999/568/WE (2) traci ważność dnia 28 lutego 2009 r. Decyzja Komisji 2003/31/WE z dnia 29 listopada 2002 r. ustalająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicz­ nego detergentom do zmywarek do naczyń i zmieniająca decyzję 1999/427/WE (3) traci ważność dnia 31 grudnia 2008 r.

(5)

Decyzja Komisji 2005/360/WE z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przy­ znawania smarom wspólnotowego oznakowania ekolo­ gicznego (6) traci ważność dnia 31 maja 2009 r.

(2)

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 prze­ prowadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów oceny i weryfikacji, ustanowionych wyżej wymienionymi decyzjami.

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 44. (3) Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 11.

(4) Dz.U. L 115 z 4.5.2005, s. 9. (5) Dz.U. L 115 z 4.5.2005, s. 42. (6) Dz.U. L 118 z 5.5.2005, s. 26.

28.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/13

(7)

Biorąc pod uwagę, że przegląd poszczególnych decyzji znajduje się na różnych etapach, należy przedłużyć okres ważności kryteriów ekologicznych oraz wymogów o 24 miesiące w przypadku decyzji 2003/31/WE, 2005/342/WE i 2005/344/WE oraz o 14 miesięcy w przypadku decyzji 2002/747/WE i decyzji 2005/360/WE. Ponieważ zobowiązanie do przeglądu na mocy rozporzą­ dzenia (WE) nr 1980/2000 dotyczy wyłącznie kryteriów ekologicznych oraz wymogów oceny i weryfikacji, decyzje 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2005/342/WE, 2005/344/WE i 2005/360/WE powinny pozostać w mocy. Należy zatem odpowiednio 2000/747/WE, 2003/31/WE, 2005/344/WE i 2005/360/WE. zmienić decyzje 2005/342/WE,

Artykuł 3 Artykuł 3 decyzji 2005/342/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty do ręcznego zmywania naczyń«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

(8)

Artykuł 4 Artykuł 3 decyzji 2005/344/WE otrzymuje brzmienie:

(9)

„Artykuł 3

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »uniwersalne środki czyszczące i środki czyszczące do urządzeń sanitar­ nych«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 5 Artykuł 1 Artykuł 5 decyzji 2002/747/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 „Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »żarówki«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 30 kwietnia 2010 r.”. Artykuł 2 Artykuł 5 decyzji 2003/31/WE otrzymuje brzmienie: Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »smary«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 31 lipca 2010 r.”. Artykuł 4 decyzji 2005/360/WE otrzymuje brzmienie:

Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 listopada 2008 r. „Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty do zmywarek do naczyń«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 31 grudnia 2010 r.”. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 318 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 14 z 200828.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L318 - 9 z 200828.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/97/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym (1)

 • Dz. U. L318 - 6 z 200828.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L318 - 3 z 200828.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1134/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L318 - 1 z 200828.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1173/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L318 - 0 z 200828.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.