Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 318 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2008-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 318 POZ 14

L 318/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (2008/890/WPZiB)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając wspólne działanie Rady 2007/749/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europej­ skiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1, w związku z art. 23 ust. 2 tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej, 1. Finansowa kwota referencyjna przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem wspólnego działania 2007/749/WPZiB na rok 2009 wynosi 12 400 000 EUR. 2. Wydatkami pokrywanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zasto­ sowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem przyjęcia. Artykuł 3


(1)

W dniu 19 listopada 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/749/WPZiB, w którym postanowiono o kontynuowaniu EUPM do dnia 31 grudnia 2009 r. Budżety na lata 2008 i 2009 są ustalane corocznie.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 2008 r.

(2)

EUPM będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

W imieniu Rady

M. ALLIOT-MARIE

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 303 z 21.11.2007, s. 40.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 318 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 12 z 200828.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniająca decyzje 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2005/342/WE, 2005/344/WE i 2005/360/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6941) (1)

 • Dz. U. L318 - 9 z 200828.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/97/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym (1)

 • Dz. U. L318 - 6 z 200828.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L318 - 3 z 200828.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1134/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L318 - 1 z 200828.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1173/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L318 - 0 z 200828.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.