Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 318 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Data ogłoszenia:2008-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 318 POZ 6

Strona 1 z 2
L 318/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1175/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 91, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W przypadku współczynnika przeliczeniowego dla kate­ gorii „pozostały drób” wystąpił błąd drukarski. Aby uwzględnić cechy szczególne niektórych odmian drobiu, należy umożliwić zwiększenie wspomnianego współ­ czynnika przeliczeniowego. Należy zatem dostosować załącznik V.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 ustanowiło jedno­ lite ramy prawne dla wsparcia rozwoju obszarów wiej­ skich w ramach EFRROW w całej Wspólnocie. Rozpo­ rządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 (2) uzupełniło te ramy, wprowadzając szczegółowe przepisy wykonawcze. Artykuł 57 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 określa przepisy wykonawcze do art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 odnośnie do stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w przypadkach wkładu finansowego dostarczanego przez państwa członkowskie jako odpowiednika wspólnotowego wsparcia oraz do art. 89 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 odnośnie do dodatkowego finansowania krajowego, które nie jest objęte zakresem art. 36 Traktatu. Do tego artykułu należy włączyć niektóre środki z dziedziny leśnictwa. Należy ponadto odpowiednio zmienić pkt 9.B w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006.

(6)

(2)

Artykuł 44a rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3) stanowi, że państwa człon­ kowskie zapewniają coroczną publikację ex post wykazu beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej­ skich (EFRROW) oraz kwot otrzymanych przez każdego beneficjenta w ramach każdego z tych funduszy. Rozpo­ rządzenie Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (4) usta­ nawia przepisy dotyczące zakresu, formy i terminu publi­ kacji informacji na temat beneficjentów. Punkt 2.1 akapit drugi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 ustala pewne obowiązki instytucji zarządza­ jących polegające na publikowaniu informacji na temat beneficjentów otrzymujących wsparcie z programów rozwoju obszarów wiejskich. Aby uniknąć współistnienia pokrywających się przepisów dotyczących tego samego przedmiotu, należy usunąć akapit drugi w pkt 2.1 załącz­ nika VI do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1974/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiej­ skich,

(3)

Artykuł 63 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 szczegółowo określa tryb przekazywania danych między Komisją i państwami członkowskimi w przypadku wystą­ pienia siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w szczególności nieprawidłowego działania sytemu lub braku trwałego połączenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 318 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 14 z 200828.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L318 - 12 z 200828.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniająca decyzje 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2005/342/WE, 2005/344/WE i 2005/360/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6941) (1)

 • Dz. U. L318 - 9 z 200828.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/97/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym (1)

 • Dz. U. L318 - 3 z 200828.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1134/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L318 - 1 z 200828.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1173/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L318 - 0 z 200828.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.